Partner sites:EURESELA

Технолог производство на биоцидни продукти

by:  ВП Брандс Интернешънъл АД

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

ВП Брандс Интернешънъл АД е лидер на пазара и традиционен производител на качествени вина и високоалкохолни напитки. ВП Брандс Интернешънъл АД е също така и най-големия производител на етанол на Балканите. Във връзка с осъществяване дейността на фирмата и производството на дезинфектанти и биоцидни продукти търсим да назначим:

Технолог производство на биоцидни продукти

Основни отговорности и задължения:
• Отговаря за разработването и прилагането на технологични схеми за производство на биоцидни продукти, като следи за строгото спазване на технологичната и производствена дисциплина
• Организира технически правилната експлоатация на машините, съоръженията и апаратите
• Осъществява представянето на готова продукция за атестация на качество
• Отговаря за качеството на произвежданата продукция, като при необходимост може да спре производствения процес при опасност от производство на продукция, която не отговаря на приетите параметри
• Участва в разработването и внедряването на нормите за разход на материали, трудови ресурси и енергия
• Участва в разработване на нови продукти. Следи за научните новости у нас и в чужбина и съдейства за тяхното прилагане в производствения процес. Участва в научни конференции и семинари

This job has expired