Навивач, макари и бобини (ръчно) | EURES - European Job Days

Навивач, макари и бобини (ръчно)

by:  Ekita LTD

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

 1. Управлява, обслужва и поддържа в изправност машината (съоръженията на работното място ), а също така и:
 • Контролира и регулира процеса по обработване и отделните процеси на обработване;
 • Контролира и регулира транспортирането на материалите;
 • Наблюдава и отчита показанията на навиващата машина;
 • Води отчетност за използването на технологичното оборудване;
 • Участва при ремонта на машините и съоръженията;
 • Извършва ежедневно обслужване на машината, поддържа я в изправно техническо състояние, грижи се за чистотата по машината, зарежда я с необходимите количества консумативи, отстранява дребните повреди, възникнали в процеса на работата.
 • Да е запознат теоритически  и практически да има познания относно правилата за експлотация,ремонт и поддръжка на машината:
 • Д а е запознат с устройството и принципа на работа на машината,местата и начина на смазване и гресиране:вида и свойствата на г.с.м.(горивно-смазочните материали),инструкциите за експлотация а машината,начините за предотвратяване  откриване и отстраняване на аварии и повреди .
 • Да знае изискванията на БДС на произвежданите материали и разходните норми за произвоството им.
 • Д а не допуска и да отстранява своевременно всички външни примеси и отпадъци.
 • Да познава свойствата на обработвания материал,изискванията за транспортиране и съхранение,причините за нарушаване на технологичния режим и методите за тяхното отстраняване.
 • Да уведомява своевременно ръководителя и началник смяната за възникване на аварии или необходими мерки за тяхното предотвратяване.
This job has expired