Заварчик | EURES - European Job Days

Заварчик

by:  MAG OOD

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Цел на длъжността:

Извършва заваръчни операции МИГ или МАГ заваряване, спазвайки технологичната последователност.

Условия на труд:  Работа със специфични машини, инструменти и съоръжения: апаратура за заваряване, измервателни уреди, инструменти за разчертаване, апаратура за поддръжка на повереното заваръчно оборудване. Работа в промишлена среда. Ползване на работно облекло и лични предпазни средства. 8-часов работен ден на дневен или сменен режим.

Проф. опит - Заемани длъжности:

Позиция със сходни функции и отговорности. Стаж в областта на заваряването и рязането на метали.

Основни задачи:
Извършва ръчно електродъгово и газокислородно заваряване и рязане след запознаване с технологията на работа. Съставя технологичната последователност за заваряване на всички видове заваръчни съединения с различно сложна форма и конструкция. Заварява елементи и детайли на съоръжения, работещи при режими на високи динамични натоварвания, налягане, температура и химически въздействия. Отстранява получените деформации след заваряване. Следи за изправното състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и съоръженията, с които работи, в съответствие с технологичните изисквания. Грижи се за реда на работната площадка и за ежедневното й почистване. Изработва резервни части и детайли за ремонт на съоръженията. Прави заявки за необходимите материали и ги изразходва с грижата на добър стопанин. Спазва изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност, носи изискващото се работно и специално облекло и предписаните лични предпазни средства. При необходимост да обслужва работното място с повдигателни съоръжения /ПС/ чрез пулт от пода, при наличие на правоспособност.

Отговорности:
Отговаря за спазването на технологичните и качествените изисквания при изпълнението на заваръчни и отрезни работи. Носи отговорност за правилното използване на материалите, инструментите и оборудването.

Технически умения:
Работи при стриктно спазване на указанията в технологията за последователността на сглобяване на изделието. Извършва прецизно режимите за заваряване от съответната wps. Работи с повдигателни съоръжения (пс) чрез пулт от пода.Контролира състоянието на различните видове апаратура за заваряване. Настройва машините, апаратите и съоръженията, с които работи, в съответствие с технологичните изисквания за всяка специфична операция, която извършва. Работи с измервателни уреди.

This job has expired

Jobs that may interest you

Стругар (Machine turner)

Offered by:  Ekita LTD
Workplace: Bulgaria
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: 1.Участва непосредствено в изпълнението на производствените работи и задачи на обект 2.Обработва ръчно, полуавтоматично и автоматично всички видове ротационни детайли. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: 3.Сьблюдава спазването на технологичната последователност на процесите и оперативно отстраняване на евентуално допуснати грешки и нарушения. Познава принципното устройство и действие на масово използвани апарати за ръчно и механизирано струговане. Осигурява качественото изпълнение на стругарските работи, срочно завършване и предаване на изделието за монтаж в определените договорни срокове. Съблюдава спазването на технологичната последователност на процесите и оперативно отстраняване на евентуално допуснати грешки и нарушения. - като се запознава с техническата и технологична документация за изработване на детайли; - разчита работни чертежи на необходимите детайли и при необходимост изготвя скици; -проверява всички параметри, гарантиращи сигурността при работа; -запознава се подробно с детайла и правилата за неговото обработване; - регулира, настройва и наблюдава струга; 4. Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на работата. 5. След приключване на работа почиства работната площадка. 6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността. Отговаря за спазването на работните чертежи съобразно изискванията на правилника Read more
Управлява, обслужва и поддържа в изправност машината (съоръженията на работното място ), а също така и: Контролира и регулира процеса по обработване и отделните процеси на обработване; Контролира и регулира транспортирането на материалите; Наблюдава и отчита показанията на навиващата машина; Води отчетност за използването на технологичното оборудване; Участва при ремонта на машините и съоръженията; Извършва ежедневно обслужване на машината, поддържа я в изправно техническо състояние, грижи се за чистотата по машината, зарежда я с необходимите количества консумативи, отстранява дребните повреди, възникнали в процеса на работата. Да е запознат теоритически и практически да има познания относно правилата за експлотация,ремонт и поддръжка на машината: Д а е запознат с устройството и принципа на работа на машината,местата и начина на смазване и гресиране:вида и свойствата на г.с.м.(горивно-смазочните материали),инструкциите за експлотация а машината,начините за предотвратяване откриване и отстраняване на аварии и повреди . Да знае изискванията на БДС на произвежданите материали и разходните норми за произвоството им. Д а не допуска и да отстранява своевременно всички външни примеси и отпадъци. Да познава свойствата на обработвания материал,изискванията за транспортиране и съхранение,причините за нарушаване на технологичния режим и методите за тяхното отстраняване. Да уведомява своевременно ръководителя и началник смяната за възникване на аварии или необходими мерки за тяхното предотвратяване. Read more

Електромонтьор (Electrician)

Offered by:  Ekita LTD
Workplace: Bulgaria
1.Контролира нормалното функциониране на производството на електрически уреди. 2.Извършва всички видове ремонтни и монтажни работи по електрическите апаратури, уредби, табла и прибори. 3.Дава указания на клиентите за правилното ползване на произвежданите от предприятието електрическите уреди. 4.Отчита вложените за производството на електрически уреди резервни части и материали. 5.Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла в производствените помещения. 6. Изгхотвя справки и отчети свързани с производството на електрически уреди. 7.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 1.Отговаря за нормалното функциониране на производственото оборудване и противопожарните съоръжения в производствените помещения. 2.Носи отговорност за настъпили вреди за предприятието от изработена некачествена продукция. Read more
1. Сглобяване на детайли при спазване на технологичните изисквания. 2. Използване на инструменти, лепила и лакове, съобразно предназначението им. 3. Спазване на задължителните изисквания и предписания за безопасност на труда и противопожарна охрана. 4. Изпълнява и други задачи, поставени от началника на цеха. Да извършва всички довършителни ръчни операции по зададена технология за трикотажно изделие. • разплита памучните конци от надкетелното поле; • оправя бието след кетеловане и отстранява дефекти от кетела; • заячва цяло изделие; • зашива бието със скрит шев; • почиство изделието от конци; • обръща го от лицевата страна и закопчава копчетата, ако го изисква технологията; • следи за дефекти от предходни операции и по възможност ги отстранява; • при ръчно затягане на шевове и зашиване на биета следи за правилнотто ошиване по бримков стълб. • Да спазва правилата за безопасна работа; • Да изпълнява вътрешните нормативни документи; Read more