Partnerske spletne strani:EURESELA

Izjava o varstvu podatkov in posebni pogoji

EOJD – izjava o varstvu podatkov in posebni pogoji

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov.

Dejanje obdelave: EURES

Upravljavec podatkov: Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, direktorat D, enota D1 „Prosti pretok delavcev, EURES“

Referenčna oznaka: DPR-EC-00609

Kazalo

A) Izjava o varstvu podatkov za platformo Evropski dnevi zaposlovanja

B) Posebni pogoji za uporabo spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja

A) Izjava o varstvu podatkov za platformo Evropski dnevi zaposlovanja

1. Uvod

Na spletnem mestu Evropski dnevi zaposlovanja se obdelujejo osebni podatki. Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Osebne podatke zbira in jih nadalje obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2018/17251, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v institucijah in organih Evropske unije. Informacije v tej izjavi o varstvu podatkov so zagotovljene v skladu s členoma 15 in 16 navedene uredbe. Uredba (EU) 2016/679, Splošna uredba o varstvu podatkov, se uporablja za vsako obdelavo podatkov v organizacijah zunaj institucij in organov EU.

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke, kako jih zbiramo in z njimi ravnamo, kako zagotavljamo varstvo vseh predloženih osebnih podatkov, kako se te informacije uporabljajo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

2. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in kako?

Namen spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja je zagotavljati e-storitve, ki iskalcem zaposlitve, ki se želijo zaposliti v tujini, omogočajo, da stopijo v stik z delodajalci, ki želijo najti kandidate iz drugih držav.

Spletno mesto Evropski dnevi zaposlovanja je platforma za virtualne (spletne) zaposlitvene sejme in zaposlitvene sejme na kraju samem, kjer lahko delodajalci objavijo profile svojih podjetij in trenutne zaposlitvene možnosti. Iskalci zaposlitve lahko zanimanje za določene ponudbe za zaposlitev pokažejo tako, da omogočijo delodajalcem, ki so jih izbrali, da lahko vidijo njihov uporabniški profil in življenjepis. Pri virtualnih dogodkih se lahko predstavitve spletno prenašajo, iskalci zaposlitve, delodajalci in Euresovo osebje pa lahko pridejo v stik prek klepetov v živo. V zvezi s funkcijo klepeta se zagotavljajo posebne informacije o obdelavi in varstvu podatkov, predloženih v klepetih.

Iskalci zaposlitve in delodajalci, ki se registrirajo za dogodek Dan zaposlovanja, bodo na spletnem mestu Evropski dnevi zaposlovanja za ta določeni dogodek dobili uporabniški račun. Iskalci zaposlitve lahko svoj osebni profil in življenjepis naložijo na spletno mesto Evropski dnevi zaposlovanja ali zahtevajo, naj življenjepis, ki je bil že objavljen na portalu EURES, postane dostopen s spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja.

Delodajalci, registrirani na spletnem mestu Evropski dnevi zaposlovanja, lahko vidijo življenjepise in druge informacije o iskalcih zaposlitve samo, če je iskalec zaposlitve navedel zanimanje za določenega delodajalca.

Vaši osebni podatki se ne bodo uporabljali za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker:

  • je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije, in
  • ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

To je v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 z dne 23. oktobra 2018, zlasti njenim členom 5(1).

4. Katere osebne podatke zbiramo in jih nadalje obdelujemo ter s katerimi tehničnimi sredstvi?

Iskalci zaposlitve

Osebni podatki v zvezi z ustvarjanjem računa iskalca zaposlitve so omejeni na podatke, potrebne za identifikacijo določene osebe. Za kontaktne namene so obvezni ime in priimek, izbrani jezik in elektronski naslov. Druge informacije se zahtevajo za statistične namene: spol, narodnost, država prebivališča, starostna skupina, stopnja izobrazbe in zaposlitveni status. Te informacije se lahko uporabijo tudi za pošiljanje ciljno usmerjenih informacij.

Pri pripravi in objavi življenjepisa se vse informacije, ki jih je uporabnik vključil v življenjepis, shranijo skupaj z osebnimi podatki, ki so bili vneseni že za ustvaritev računa.

Delodajalci

Podjetje, ki je zakonito registrirano v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici in izpolnjuje merila, določena za udeležbo na posebnem dogodku, se lahko registrira za zadevni dogodek Evropski dan zaposlovanja in se ga udeleži, če mu to odobri organizator dogodka. Predstavnik podjetja bo pozvan, naj predloži ime podjetja, njegov naslov, velikost, gospodarsko dejavnost ter ime, funkcijo, telefonsko številko in elektronski naslov glavne kontaktne osebe.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Računi iskalcev zaposlitve in delodajalcev, ki so bili ustvarjeni za določen dogodek Dan zaposlovanja, bodo samodejno izbrisani 12 tednov po dogodku. Izbrisani življenjepisi ali druge informacije se ne arhivirajo. Elektronski naslovi iskalcev zaposlitve ali delodajalcev pa se lahko shranijo za dodaten čas, ki ne sme biti daljši od enega leta po dogodku, za katerega so bili nazadnje registrirani, da se zagotovijo informacije o novih in prihodnjih dogodkih (če je uporabnik dal dovoljenje za to).

6. Kako zaščitimo in varujemo vaše osebne podatke?

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naloženi svežnji podatkov itd.) se shranijo v podatkovni zbirki na varnem strežniku, nameščenem v Evropskem gospodarskem prostoru, ki se upravlja v imenu Evropske komisije, dostop do teh podatkov pa je zaščiten z mehanizmom avtentikacije. Dostop do storitve je na voljo prek spletnih strežnikov, ki so nameščeni v podatkovnem centru, kjer gostuje aplikacija.

Vsa dejanja obdelave se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Razvoj, podpora in delovanje sistema se lahko prenesejo na zunanja podjetja ali organizacije, ki delujejo kot „obdelovalec podatkov“ v imenu Evropske komisije. Obveznosti takih obdelovalcev urejajo pogodbe, v katerih so opredeljeni pogoji izvajanja storitve in ki vključujejo tudi določbe o varstvu osebnih podatkov, v katerih so navedene njihove odgovornosti v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Da bi Komisija zaščitila vaše osebne podatke, je uvedla več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, njihovega spreminjanja ali nepooblaščenega dostopa do njih, pri čemer se upošteva tveganje, ki ga pomenita obdelava in vrsta osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega dejanja obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se lahko razkrijejo?

Informacije iz življenjepisov iskalcev zaposlitve so za namene prikaza na voljo delodajalcem, ki jih je v imenu upravljavca registriral in preveril skrbnik spletnega mesta. Če te organizacije informacije, pridobljene iz življenjepisov, znova obdelajo, jih morajo obdelati v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Storitev je popolnoma brezplačna in se ne sme uporabljati za nobeno obliko komercialnega oglaševanja ali pošiljanja sporočil v druge namene, ki niso navedeni zgoraj v točki 2.

Informacije o registriranih iskalcih zaposlitve ali delodajalcih se ne bodo razkrile nikomur zunaj mreže Eures.

Iskalec zaposlitve s sprejetjem te izjave o varstvu podatkov tudi soglaša, da se podatki posredujejo državam članicam EGP in Švici, ki so mreži EURES pridružene v skladu z Uredbo (EU) 2016/589 ter sporazumom med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Švicarsko konfederacijo2.

Shranjeni podatki se ne bodo uporabljali za pošiljanje kakršnih koli informacij registriranim uporabnikom, razen če so ti dali za to izrecno soglasje. Izjema so obvestila, ki se nanašajo neposredno na storitev, njeno dostopnost in razvoj ter ankete in podobne dejavnosti, namenjene ocenjevanju.

Življenjepis zadevnega iskalca zaposlitve si lahko ogledajo samo registrirani in potrjeni delodajalci, za katere je iskalec zaposlitve izrecno navedel, da se zanima zanje tako, da je označil zanimanje za eno ali več prostih delovnih mest tega delodajalca ali da je delodajalcu prek orodja za klepet posredoval svojo registracijsko oznako.

Spletno mesto uporablja tehnologijo piškotkov v skladu z veljavno evropsko zakonodajo. Aplikacijski strežnik samodejno določi sejne piškotke za spremljanje sej HTTPS na brskalnikih uporabnikov. Ti piškotki se izbrišejo, ko uporabnik konča sejo z zaprtjem okna brskalnika ali ko poteče seja HTTPS. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za spremljanje, ali je določeni uporabnik (ali natančneje, brskalnik, s katerega uporabnik brska po sistemu) že odgovoril na anketo, javnomnenjsko raziskavo ali podobno. Ti piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov.

V dnevniških datotekah aplikacije ni osebnih podatkov, prav tako jih ne hranimo zunaj aplikacije.

8. Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 posebne pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka ali izbrisa in pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov. Kjer je to ustrezno, imate tudi pravico do ugovora obdelavi ali pravico do prenosljivosti podatkov.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihove kontaktne podatke lahko najdete v točki 9. Kontaktni podatki.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več posebnih dejanj obdelave, v svojem zahtevku predložite njihov opis (tj. njihovo referenčno oznako, kot je pojasnjeno v točki 10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?).

Kako lahko preverite, spremenite ali izbrišete svoje podatke?

Ko je uporabniški račun ustvarjen, lahko uporabniki kadar koli spremenijo svoje podatke. Vse, kar morajo storiti, je, da se na spletnem mestu prijavijo s svojim osebnim uporabniškim računom, zaščitenim z geslom, in spremenijo ali posodobijo svoj profil. Uporabnik se lahko kadar koli odjavi ter s tem izbriše svoj račun in vse povezane registrirane informacije, vključno z življenjepisom, tako da pošlje elektronsko sporočilo na helpdesk@europeanjobdays.eu.

Če spletno mesto začasno ni na voljo, se lahko uporabniki obrnejo na upravljavca (glej kontaktne podatke spodaj) in zahtevajo, naj se uporabniški računi izbrišejo ali naredijo nevidni.

Uporabniki imajo pravico, da pridobijo izvod svojih osebnih podatkov, shranjenih na spletnem mestu Evropski dnevi zaposlovanja, tako da pošljejo elektronsko sporočilo na helpdesk@europeanjobdays.eu.

Iskalci zaposlitve

Iskalci zaposlitve so odgovorni za kakovost svojih podatkov. Do svojih podatkov lahko kadar koli dostopijo/jih spremenijo/izbrišejo. Nadaljnje podrobnosti so navedene v drugih oddelkih te izjave o varstvu podatkov.

Delodajalci in njihovo osebje

Delodajalci in njihovo osebje so odgovorni kot obdelovalci življenjepisov iskalcev zaposlitve na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725 v skladu s to izjavo o varovanju zasebnosti. Nadaljnjo obdelavo zunaj ozkega področja uporabe sistema ureja Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Primer take obdelave podatkov je ocena znanj in spretnosti ter ustreznosti iskalcev zaposlitve za določeno prosto delovno mesto, ki se izvede neodvisno od pogojev iskanja, ki jih zagotavlja sistem. Tega neposredne funkcije spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja ne vključujejo, zato ni pod nadzorom in odgovornostjo Evropske komisije.

9. Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

Spletno mesto Evropski dnevi zaposlovanja upravlja Evropski koordinacijski urad za EURES, ustanovljen v okviru Generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, ki je „upravljavec“ v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 kot organ, pristojen za razvoj, podporo in delovanje spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja ter za tehnične in organizacijske ukrepe, vzpostavljene za zagotavljanje ustrezne varnosti osebnih podatkov in zlasti potrebne zaupnosti in celovitosti.

Za morebitna vprašanja, pritožbe ali druge zahteve v zvezi s storitvijo in obdelavo osebnih podatkov se obrnite na upravljavca na elektronskem naslovu empl-eures@ec.europa.eu.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Evropski komisiji je mogoče stopiti v stik prek elektronskega naslova data-protection-officer@ec.europa.eu.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Pravico imate, da se obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (tj. da pri njem vložite pritožbo) (edps@edps.europa.eu), če menite, da so vam bile zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo je izvedel upravljavec podatkov, kršene pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji objavlja register vseh dejanj obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Komisija in so dokumentirana ter o katerih je obveščena. Dostop do registra je mogoč na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/dpo-register.

To konkretno dejanje obdelave je bilo v javni register pooblaščene osebe za varstvo podatkov vključeno pod referenčno oznako DPR-EC-00609.

B) Posebni pogoji za uporabo storitev portala EURES

Storitev Spletni življenjepis

1. Posamezniki s sprejetjem teh pogojev soglašajo, da bodo spletno mesto uporabljali samo za obveščanje delodajalcev in strokovnjakov za zaposlovanje, kot je Euresovo osebje, da so na voljo kot iskalci zaposlitve.

2. Delodajalci s sprejetjem teh pogojev soglašajo, da bodo spletno mesto uporabljali samo za vzpostavljanje stikov z iskalci zaposlitve, da bi jim ponudili zaposlitev ali delovno nalogo v svojem podjetju ali podjetju, ki ga zastopajo. Vsaka ponudba za zaposlitev mora biti v skladu z željami, ki jih je iskalec zaposlitve izrazil v svojem profilu.

Delodajalci iskalcem zaposlitve za dostop do informacij o prostih delovnih mestih ne smejo zaračunati uporabnine ali od njih zahtevati nobene druge oblike plačila.

3. Evropska komisija si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila izbriše vse vnesene informacije, ki jih je mogoče šteti za nezakonite, neetične ali kakor koli drugače neprimerne. Prav tako je mogoče vsakemu uporabniku, ki uporablja spletno mesto na način, ki se šteje za neskladen z namenom storitve, zapreti račun in izbrisati vse podatke. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za izgubo ali škodo, ki lahko nastane zaradi takega ukrepa.1 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001).

2 Sporazum o prostem gibanju oseb, zračnem in kopenskem prevozu, javnih naročilih, znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, vzajemnem priznavanju v zvezi z ugotavljanjem skladnosti in trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002).

EOJD