Oświadczenie o ochronie danych i warunki szczegółowe | EURES - European Job Days

Oświadczenie o ochronie danych i warunki szczegółowe

Aby zarejestrować się na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy, należy uważnie przeczytać i zaakceptować przedstawione poniżej oświadczenie o ochronie danych i warunki szczegółowe.

A) Oświadczenie o ochronie prywatności

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy przetwarza dane osobowe, dlatego też osoby odpowiedzialne za jej prowadzenie muszą przestrzegać przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001, które ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych są przekazywane zgodnie z art. 11–12 tego rozporządzenia.

1. Cel e-usługi

Celem strony internetowej Europejskich Dni Pracy jest świadczenie e-usług, które umożliwiają osobom poszukującym pracy za granicą skontaktowanie się z pracodawcami, którzy szukają kandydatów z innych krajów.

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy jest platformą wirtualnych (online) i stacjonarnych targów pracy, na której pracodawcy mogą publikować profile swoich przedsiębiorstw oraz aktualne oferty pracy. Osoby poszukujące pracy mogą wyrazić zainteresowanie konkretnymi ofertami pracy, udostępniając swój profil użytkownika oraz CV wybranym pracodawcom. W ramach wirtualnych wydarzeń mogą być przesyłane strumieniowo przez internet prezentacje, a osoby poszukujące pracy, pracodawcy i personel EURES mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem czatów na żywo. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych przekazywanych za pośrednictwem czatów są udzielane w związku z funkcjonalnością czatu.

Osoby poszukujące pracy i pracodawcy, którzy zarejestrują się na wydarzenie „Dnia Pracy”, otrzymają dostęp do konta użytkownika na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy na konkretne wydarzenie. Osoby poszukujące pracy mogą załadować swój osobisty profil i CV na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy lub poprosić o udostępnienie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy CV, które zostało już opublikowane na portalu EURES.

Pracodawcy zarejestrowani na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy mogą przeglądać CV i inne informacje na temat osób poszukujących pracy tylko jeśli dana osoba poszukująca pracy jest zainteresowana kontaktem z konkretnym pracodawcą.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu i za pomocą jakich środków technicznych?

Dane umożliwiające identyfikację

Osoby poszukujące pracy

Zakres danych osobowych przekazanych w celu założenia konta przez osobę poszukującą pracy jest ograniczony do danych niezbędnych w celu zidentyfikowania danej osoby. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, preferowanego języka i adresu e-mail w celach kontaktowych. Następujące informacje są wymagane do celów statystycznych: płeć; narodowość; kraj zamieszkania; grupa wiekowa; poziom wykształcenia; status zatrudnienia. Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłki ukierunkowanych informacji.

W przypadku utworzenia i udostępnienia CV wszystkie informacje zawarte przez użytkownika w CV zostaną zapisane oprócz danych osobowych, które zostały już wprowadzone w celu utworzenia konta.

Pracodawcy

Firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowane zgodnie z prawem w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, które spełnia kryteria ustanowione dla udziału w konkretnym wydarzeniu, może zarejestrować się na dane wydarzenie „Europejskiego Dnia Pracy” oraz wziąć w nim udział, jeśli organizator wydarzenia wyrazi na to zgodę. Przedstawiciel firmy zostanie poproszony o podanie nazwy, adresu i wielkości firmy oraz sektora działalności, jak również nazwiska, funkcji, numeru telefonu i adresu e-mail głównej osoby do kontaktu.

Informacje techniczne

Dane są przechowywane w bazie danych na zabezpieczonym serwerze zlokalizowanym w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zarządzanym przez Komisję Europejską, a dostęp do nich jest chroniony mechanizmem uwierzytelniania. Usługa jest udostępniana za pośrednictwem serwerów sieciowych zlokalizowanych w Centrum Danych, gdzie hostowana jest również aplikacja.

Aplikacja wykorzystuje sesyjne pliki cookie, które są domyślnie zapisywane przez serwer aplikacji, aby dokumentować przebieg sesji HTTPS z poziomu przeglądarek użytkowników. Zapisane pliki cookie są każdorazowo usuwane po zakończeniu sesji przez użytkownika wskutek zamknięcia okna przeglądarki lub upływu limitu czasu sesji HTTPS. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do sprawdzania, czy dany użytkownik (lub – ściślej rzecz biorąc – przeglądarka, za pomocą której użytkownik przegląda system) wziął już udział w ankiecie, badaniu itp. Żadne ze wspomnianych plików cookie nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych.

W plikach dziennika generowanych przez aplikację nie przechowuje się żadnych danych osobowych; ponadto żadne dane osobowe nie są gromadzone poza środowiskiem aplikacji.

3. Kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania podejmowane w ramach procesu zarządzania danymi osobowymi?

Europejski Urząd Koordynacji EURES, ustanowiony w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej pełni funkcję „administratora danych” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 jako organ odpowiedzialny za rozwijanie, wspieranie i zapewnianie należytego funkcjonowania strony internetowej Europejskich Dni Pracy oraz za środki techniczne i organizacyjne ustanawiane w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, a w szczególności ich poufności i integralności.

Odpowiedzialność za rozwijanie, wspieranie i zapewnianie należytego funkcjonowania systemu może zostać również powierzona przedsiębiorstwom lub organizacjom zewnętrznym, które będą pełniły funkcję „podmiotów przetwarzających” w imieniu Komisji Europejskiej. Podmioty przetwarzające są związane postanowieniami umów określających warunki świadczenia usług, w tym klauzulami ochrony danych osobowych określającymi zakres ich obowiązków zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

 

Osoby poszukujące pracy

Osoby poszukujące pracy są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej jakości przekazywanych przez siebie danych. Mogą one w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych, wprowadzać w nich zmiany i usunąć je. Bardziej szczegółowe informacje są przedstawione w innych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Pracodawcy i ich personel

Pracodawcy i ich personel ponoszą odpowiedzialność jako podmioty przetwarzające CV osób poszukujących pracy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001, jak określono w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Dalsze przetwarzanie poza ścisłym zakresem systemu reguluje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie (UE) nr 2016/679). Jednym z przykładów takiego przetwarzania jest ocena umiejętności i dopasowania osób poszukujących pracy do danego stanowiska, przeprowadzana niezależnie od kryteriów wyszukiwania określonych przez system. Nie wchodzi to w zakres wyraźnych funkcji strony internetowej Europejskich Dni Pracy, a zatem pozostaje poza kontrolą i odpowiedzialnością Komisji Europejskiej.

4. Kto może uzyskać dostęp do informacji dotyczących użytkownika i komu takie informacje są ujawniane?

Informacje dotyczące CV osób poszukujących pracy są udostępniane – w celach informacyjnych – pracodawcom zarejestrowanym i zweryfikowanym przez administratora strony działającego w imieniu administratora danych. W przypadku gdy pracodawcy ponownie przetwarzają uzyskane informacje dotyczące CV, takie przetwarzanie musi odbywać się zgodnie z rozporządzeniem nr 45/2001 oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzeniem (UE) nr 2016/679).

Ta usługa jest całkowicie bezpłatna i nie może być wykorzystywana do jakichkolwiek celów reklamy handlowej ani do wysyłania wiadomości w innych celach, niż określono powyżej w punkcie 1.

Informacje dotyczące zarejestrowanych na portalu osób poszukujących pracy lub pracodawców nie będą ujawniane żadnym podmiotom nienależącym do sieci EURES. Przechowywane dane nie będą wykorzystywane do przekazywania zarejestrowanym użytkownikom jakichkolwiek informacji poza wiadomościami bezpośrednio związanymi z funkcjonowaniem portalu, jego dostępnością i wprowadzanymi w nim zmianami, ankietami i innymi instrumentami oceny, chyba że wyrażą oni na to wyraźną zgodę.

CV osób poszukujących pracy mogą przeglądać wyłącznie zarejestrowani i zatwierdzeni pracodawcy wyraźnie wybrani przez daną osobę poszukującą pracy poprzez wyrażenie zainteresowania jedną lub kilkoma ofertami pracy danego pracodawcy lub udostępnienie pracodawcy kodu rejestracyjnego osoby poszukującej pracy za pośrednictwem czatu.

5. W jaki sposób można zweryfikować, zmienić lub usunąć informacje zamieszczone na portalu?

Po utworzeniu konta użytkownika użytkownicy mogą zmieniać swoje dane w dowolnym momencie. Wystarczy, że zalogują się na stronie internetowej za pomocą swojego zabezpieczonego hasłem konta i zmodyfikują lub zaktualizują swój profil. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrejestrować się oraz tym samym zlikwidować swoje konto i usunąć wszystkie odnośne zarejestrowane informacje, w tym CV, wysyłając wiadomość e-mail na adres: helpdesk@europeanjobdays.eu.

Jeśli strona internetowa jest tymczasowo niedostępna, użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem danych (dane kontaktowe są podane poniżej) oraz poprosić o usunięcie lub zablokowanie konta.

Użytkownicy mają prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przechowywanych na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: helpdesk@europeanjobdays.eu.

6. Jak długo przechowuje się dane?

Konta osób poszukujących pracy i pracodawców, które zostały utworzone na potrzeby konkretnego wydarzenia „Dnia Pracy”, zostaną automatycznie usunięte 12 tygodni po wydarzeniu. Usunięte CV lub inne informacje nie będą archiwizowane. Adresy e-mail osób poszukujących pracy lub pracodawców mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres, jednak nie dłużej niż jeden rok po wydarzeniu, na który dane osoby się zarejestrowały, na potrzeby wysyłki informacji dotyczących nowych i nadchodzących wydarzeń (o ile użytkownik wyraził na to zgodę).

 

7. Dane kontaktowe

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy jest zarządzana przez Europejski Urząd Koordynacji EURES ustanowiony w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub innych wniosków dotyczących tej usługi oraz przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem na następujący adres e-mail: empl-eures@ec.europa.eu. Z inspektorem ochrony danych Komisji Europejskiej można się kontaktować pod adresem data-protection-officer@ec.europa.eu.

W przypadku konfliktu, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być kierowane do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dodatkowe informacje i dane kontaktowe można uzyskać pod adresem: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints

B) Szczegółowe warunki korzystania ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy

1. Akceptując niniejsze warunki, osoby fizyczne wyrażają zgodę na korzystanie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy wyłącznie do celów związanych z informowaniem pracodawców i rekruterów, na przykład doradców EURES, o swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia.

2. Akceptując niniejsze warunki, pracodawcy wyrażają zgodę na korzystanie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy wyłącznie do nawiązywania kontaktu z osobami poszukującymi pracy w celu złożenia im oferty zatrudnienia w przedsiębiorstwie prowadzonym przez pracodawcę lub w przedsiębiorstwie, które pracodawca reprezentuje, lub udzielenia im zlecenia przez takie przedsiębiorstwo. Oferta zatrudnienia musi być zgodna z preferencjami wyrażonymi przez osobę poszukującą pracy w przygotowanym przez nią profilu.

Pracodawcy nie mogą żądać wniesienia przez osoby poszukujące pracy opłaty ani uiszczenia przez nie jakiejkolwiek innej płatności z tytułu uzyskania dostępu do informacji o wolnych miejscach pracy.

3. Komisja Europejska zastrzega sobie również prawo do usunięcia bez wcześniejszego ostrzeżenia wszelkich wprowadzonych przez użytkownika informacji, jeżeli uzna je za niezgodne z prawem, nieetyczne lub nieodpowiednie z jakichkolwiek innych względów. Podobnie konto każdego użytkownika korzystającego ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy w sposób uznany za niezgodny z celem tej usługi może zostać zamknięte, a wszystkie dane tego użytkownika mogą zostać usunięte. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione w wyniku takiego działania.