Strony partnerskie:EURESELA

Oświadczenie o ochronie danych i warunki szczegółowe

EOJD – Oświadczenie o ochronie danych i warunki szczegółowe

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie Twoich danych osobowych.

Operacja przetwarzania: EURES

Administrator danych: Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Dyrekcja D, Dział D1 „Swobodny Przepływ Pracowników, EURES”

Nr referencyjny: DPR-EC-00609

Spis treści

A) Oświadczenie o ochronie danych osobowych na potrzeby platformy Europejskich Dni Pracy

B) Szczegółowe warunki korzystania ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy

A) Oświadczenie o ochronie danych osobowych na potrzeby platformy Europejskich Dni Pracy

1. Wprowadzenie

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy przetwarza dane osobowe. Komisja Europejska („Komisja”) zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych i poszanowania Twojej prywatności. Komisja zbiera i przetwarza dalej dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/17251, które ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy Unii Europejskiej. Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych są przekazywane zgodnie z art. 15–16 tego rozporządzenia. Rozporządzenie (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – ma zastosowanie do przetwarzania danych przez organizacje niebędące instytucjami i organami UE.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności objaśnia się powód przetwarzania Twoich danych osobowych; sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i chronimy wszystkie przekazane dane osobowe; jak te informacje są wykorzystywane; i jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Zawiera ono również dane kontaktowe właściwego administratora danych, za pośrednictwem którego można wykonywać swoje prawa, inspektora ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2. Cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych

Celem strony internetowej Europejskich Dni Pracy jest świadczenie e-usług, które umożliwiają osobom poszukującym pracy za granicą skontaktowanie się z pracodawcami, którzy szukają kandydatów z innych krajów.

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy jest platformą wirtualnych (online) i stacjonarnych targów pracy, na której pracodawcy mogą publikować profile swoich przedsiębiorstw oraz aktualne oferty pracy. Osoby poszukujące pracy mogą wyrazić zainteresowanie konkretnymi ofertami pracy, udostępniając swój profil użytkownika oraz CV wybranym pracodawcom. W ramach wirtualnych wydarzeń mogą być przesyłane strumieniowo przez internet prezentacje, a osoby poszukujące pracy, pracodawcy i personel EURES mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem czatów na żywo. Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych przekazywanych za pośrednictwem czatów są udzielane w związku z funkcjonalnością czatu.

Osoby poszukujące pracy i pracodawcy, którzy zarejestrują się na wydarzenie „Dzień Pracy”, otrzymają dostęp do konta użytkownika na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy na konkretne wydarzenie. Osoby poszukujące pracy mogą wprowadzić swój osobisty profil i CV na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy lub poprosić o udostępnienie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy CV, które zostało już opublikowane w portalu EURES.

Pracodawcy zarejestrowani na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy mogą przeglądać CV i inne informacje na temat osób poszukujących pracy tylko, jeśli dana osoba poszukująca pracy jest zainteresowana kontaktem z konkretnym pracodawcą.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania.

3. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania prowadzonego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej instytucjom lub organom unijnym, oraz
  • będąc osobą, której dane dotyczą, udzieliłeś(-aś) zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach.

Jest to zgodne z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r., szczególnie art. 5 ust. 1.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy dalej oraz za pomocą jakich środków technicznych?

Osoby poszukujące pracy

Zakres danych osobowych przekazanych w celu założenia konta przez osobę poszukującą pracy jest ograniczony do danych niezbędnych w celu zidentyfikowania danej osoby. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska, preferowanego języka i adresu e-mail w celach kontaktowych. Następujące informacje są wymagane do celów statystycznych: płeć; obywatelstwo; kraj zamieszkania; grupa wiekowa; poziom wykształcenia; status zatrudnienia. Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłki ukierunkowanych informacji.

W przypadku utworzenia i udostępnienia CV wszystkie informacje zawarte przez użytkownika w CV zostaną zapisane oprócz danych osobowych, które zostały już wprowadzone w celu utworzenia konta.

Pracodawcy

Firma lub przedsiębiorstwo zarejestrowana(-e) zgodnie z prawem w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, spełniająca(-e) kryteria ustanowione dla udziału w konkretnym wydarzeniu, może zarejestrować się na dane wydarzenie Europejskich Dni Pracy oraz wziąć w nim udział, jeśli organizator wydarzenia wyrazi na to zgodę. Przedstawiciel przedsiębiorstwa zostanie poproszony o podanie nazwy, adresu i wielkości przedsiębiorstwa oraz jego sektora działalności, jak również nazwiska, funkcji, numeru telefonu i adresu e-mail głównej osoby do kontaktu.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Konta osób poszukujących pracy i pracodawców, które zostały utworzone na potrzeby konkretnego wydarzenia Dnia Pracy, zostaną automatycznie usunięte 12 tygodni po wydarzeniu. Usunięte CV lub inne informacje nie będą archiwizowane. Adresy e-mail osób poszukujących pracy lub pracodawców mogą być jednak przechowywane przez dłuższy okres, lecz nie dłużej niż jeden rok po wydarzeniu, na który dane osoby się zarejestrowały, na potrzeby wysyłki informacji dotyczących nowych i nadchodzących wydarzeń (o ile użytkownik wyraził na to zgodę).

6. Jak chronimy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (e-maile, dokumenty, bazy danych, przesłane pakiety danych itp.) są przechowywane w bazie danych na zabezpieczonym serwerze zlokalizowanym w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zarządzanym przez Komisję Europejską, a dostęp do nich jest chroniony mechanizmem uwierzytelniania. Usługa jest udostępniana za pośrednictwem serwerów sieciowych zlokalizowanych w Centrum Danych, gdzie hostowana jest również aplikacja.

Wszystkie operacje przetwarzania są prowadzone zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Odpowiedzialność za rozwijanie, wspieranie i zapewnianie należytego funkcjonowania systemu może zostać również powierzona przedsiębiorstwom lub organizacjom zewnętrznym, które będą pełniły funkcję „podmiotów przetwarzających” w imieniu Komisji Europejskiej. Podmioty przetwarzające są związane umowami określającymi warunki świadczenia usług, w tym klauzulami ochrony danych osobowych określającymi zakres ich obowiązków zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Aby chronić Twoje dane osobowe, Komisja wprowadziła środki techniczne i organizacyjne. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa w internecie, ryzyka utraty danych, zmiany uprawnień do danych lub nieuprawnionego dostępu do danych przy uwzględnieniu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz z charakterem przetwarzanych danych. Do środków organizacyjnych należy ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób uprawnionych mających uzasadniony cel i zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu na potrzeby danej operacji przetwarzania.

7. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?

Informacje dotyczące CV osób poszukujących pracy są udostępniane – w celach informacyjnych – pracodawcom zarejestrowanym i zweryfikowanym przez administratora strony działającego w imieniu administratora danych. W przypadku gdy pracodawcy ponownie przetwarzają uzyskane informacje dotyczące CV, takie przetwarzanie musi odbywać się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 oraz z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzeniem (UE) 2016/679).

Ta usługa jest całkowicie bezpłatna i nie może być wykorzystywana do jakichkolwiek celów reklamy handlowej ani do wysyłania wiadomości w innych celach niż określono powyżej w pkt 2.

Informacje dotyczące zarejestrowanych w portalu osób poszukujących pracy lub pracodawców nie będą ujawniane żadnym podmiotom nienależącym do sieci EURES.

Poprzez wyrażenie zgody na zapisy niniejszego oświadczenia o ochronie danych osoba poszukująca pracy zgadza się również na przesyłanie danych do państw członkowskich EOG i Szwajcarii należących do sieci EURES, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/589 oraz umową między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską2.

Przechowywane dane nie będą wykorzystywane do przekazywania zarejestrowanym użytkownikom jakichkolwiek informacji poza wiadomościami bezpośrednio związanymi z funkcjonowaniem portalu, jego dostępnością i wprowadzanymi w nim zmianami, ankietami i innymi instrumentami oceny, chyba że wyrażą oni na to wyraźną zgodę.

CV osób poszukujących pracy mogą przeglądać wyłącznie zarejestrowani i zatwierdzeni pracodawcy wyraźnie wybrani przez daną osobę poszukującą pracy poprzez wyrażenie zainteresowania jedną lub kilkoma ofertami pracy danego pracodawcy lub udostępnienie pracodawcy kodu rejestracyjnego osoby poszukującej pracy za pośrednictwem czatu.

Strona internetowa używa plików cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi. Aplikacja wykorzystuje pliki cookie, aby dokumentować przebieg sesji HTTPS z poziomu przeglądarek użytkowników. Zapisane pliki cookie są każdorazowo usuwane po zakończeniu sesji przez użytkownika wskutek zamknięcia okna przeglądarki lub upływu limitu czasu sesji HTTPS. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do sprawdzania, czy dany użytkownik (lub – ściślej rzecz biorąc – przeglądarka, za pomocą której użytkownik przegląda system) wziął już udział w ankiecie, badaniu itp. Żadne ze wspomnianych plików cookie nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych.

W plikach dziennika generowanych przez aplikację nie przechowuje się żadnych danych osobowych; ponadto żadne dane osobowe nie są gromadzone poza środowiskiem aplikacji.

8. Jakie masz prawa i jak je możesz wykonać?

Jako „osoba, której dane dotyczą”, masz szczególne prawa określone w rozdziale III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W stosowanych przypadkach masz też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź prawo do przenoszenia danych.

Prawa te możesz wykonywać za pośrednictwem administratora danych lub, w przypadku sporu, inspektora ochrony danych. W razie konieczności możesz też zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ich dane kontaktowe są podane w pkt 9. Dane kontaktowe.

Jeśli chcesz wykonać swoje prawa w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, w odnośnym wniosku prześlij ich opis (tj. ich numer(-y) referencyjny(-e) zgodnie z opisem w pkt 10. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?).

W jaki sposób można zweryfikować, zmienić lub usunąć informacje zamieszczone w portalu?

Po utworzeniu konta użytkownika użytkownicy mogą zmieniać swoje dane w dowolnym momencie. Wystarczy, że zalogują się na stronie internetowej za pomocą swojego zabezpieczonego hasłem konta i zmodyfikują lub zaktualizują swój profil. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrejestrować się oraz tym samym zlikwidować swoje konto i usunąć wszystkie odnośne zarejestrowane informacje, w tym CV, wysyłając wiadomość e-mail na adres: helpdesk@europeanjobdays.eu.

Jeśli strona internetowa jest tymczasowo niedostępna, użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem danych (dane kontaktowe są podane poniżej) oraz poprosić o usunięcie lub zablokowanie konta.

Użytkownicy mają prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych przechowywanych na stronie internetowej Europejskich Dni Pracy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: helpdesk@europeanjobdays.eu.

Osoby poszukujące pracy

Osoby poszukujące pracy są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej jakości przekazywanych przez siebie danych. Mogą one w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych, wprowadzać w nich zmiany i usunąć je. Bardziej szczegółowe informacje są przedstawione w innych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Pracodawcy i ich personel

Pracodawcy i ich personel odpowiadają jako podmioty przetwarzające CV osób poszukujących pracy na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 i zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Dalsze przetwarzanie poza ścisłym zakresem systemu podlega ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679). Jednym z przykładów takiego przetwarzania jest ocena umiejętności i dopasowania osób poszukujących pracy do danego stanowiska, przeprowadzana niezależnie od kryteriów wyszukiwania określonych przez system. Nie wchodzi to w zakres wyraźnych funkcji strony internetowej Europejskich Dni Pracy, a zatem pozostaje poza kontrolą i odpowiedzialnością Komisji Europejskiej.

9. Dane kontaktowe

Administrator danych

Strona internetowa Europejskich Dni Pracy jest prowadzona przez Europejski Urząd Koordynacji EURES, ustanowiony w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, która pełni funkcję „administratora danych” zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 jako organ odpowiedzialny za tworzenie, obsługę i prowadzenie strony internetowej Europejskich Dni Pracy oraz za środki techniczne i organizacyjne ustanawiane w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, a w szczególności ich poufności i integralności.

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub innych wniosków dotyczących tej usługi oraz przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych pod następującym adresem e-mail: empl-eures@ec.europa.eu.

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej

Z inspektorem ochrony danych Komisji Europejskiej można się kontaktować pod adresem data-protection-officer@ec.europa.eu.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Masz prawo odwołać się (tj. wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeśli uznasz, że Twoje prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez administratora danych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

10. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej publikuje rejestr wszystkich prowadzonych przez Komisję operacji przetwarzania danych osobowych, które zostały udokumentowane i o których go powiadomiono. Rejestr jest dostępny pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta konkretna operacja przetwarzania została zapisana w publicznym rejestrze inspektora ochrony danych Komisji pod następującym numerem referencyjnym: DPR-EC-00609.

B) Szczegółowe warunki korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem portalu EURES

Usługa CV on-line

1. Akceptując niniejsze warunki, osoby fizyczne wyrażają zgodę na korzystanie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy wyłącznie do celów związanych z informowaniem pracodawców i rekruterów, na przykład pracowników EURES, o swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia.

2. Akceptując niniejsze warunki, pracodawcy wyrażają zgodę na korzystanie ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy wyłącznie do nawiązywania kontaktu z osobami poszukującymi pracy w celu złożenia im oferty zatrudnienia w przedsiębiorstwie prowadzonym przez pracodawcę lub w przedsiębiorstwie, które pracodawca reprezentuje lub udzielenia im zlecenia przez takie przedsiębiorstwo. Oferta zatrudnienia musi być zgodna z preferencjami wyrażonymi przez osobę poszukującą pracy w jej profilu.

Pracodawcy nie mogą żądać wniesienia przez osoby poszukujące pracy opłaty ani uiszczenia przez nie jakiejkolwiek innej płatności z tytułu uzyskania dostępu do informacji o wolnych miejscach pracy.

3. Komisja Europejska zastrzega sobie również prawo do usunięcia bez wcześniejszego ostrzeżenia wszelkich wprowadzonych przez użytkownika informacji, jeżeli uzna je za niezgodne z prawem, nieetyczne lub nieodpowiednie z jakichkolwiek innych względów. Podobnie konto każdego użytkownika korzystającego ze strony internetowej Europejskich Dni Pracy w sposób uznany za niezgodny z celem tej usługi może zostać zamknięte, a wszystkie dane tego użytkownika mogą zostać usunięte. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione w wyniku takiego działania.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylające rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

2 Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób, transportu lotniczego i lądowego, zamówień publicznych, współpracy naukowej i technologicznej, wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności oraz handlu produktami rolnymi, Dz.U. L 114 z 30.4.2002.

EOJD