Sites van onze partners:EURESEuropean Solidarity Corps

Verklaring inzake gegevensbescherming en specifieke voorwaarden

Lees onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming en de bijbehorende specifieke voorwaarden zorgvuldig door. Als u met de inhoud akkoord gaat, kunnen wij u op de website van de Europese Banendagen (EB) registreren.

A) Privacyverklaring

Op deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De website moet daarom voldoen aan Verordening (EG) nr. 45/2001, die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door instellingen en organen van de Europese Unie. De informatie in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt verstrekt ingevolge de artikelen 11 en 12 van die verordening.

1. Doel van deze specifieke e-service

Doel van de EB-website is het verlenen van e-diensten waarmee werkzoekenden die belangstelling hebben voor een baan in het buitenland contact kunnen leggen met werkgevers die op zoek zijn naar sollicitanten uit andere landen.

De EB-website fungeert als platform voor virtuele (online) en fysieke banenbeurzen waar werkgevers hun bedrijfsprofiel en actuele vacatures kunnen publiceren. Werkzoekenden kunnen hun interesse in specifieke vacatures kenbaar maken door geselecteerde werkgevers inzage te geven in hun gebruikersprofiel en cv. Bij virtuele evenementen kunnen presentaties online worden gestreamd en kunnen werkzoekenden, werkgevers en Eures-medewerkers via live chats met elkaar communiceren. In het kader van die chat-functionaliteit wordt specifieke informatie verschaft over het verwerken en beschermen van gegevens die in de chats worden verstrekt.

Werkzoekenden en werkgevers die zich voor een banendag registreren, krijgen voor dat specifieke evenement een gebruikersaccount op de EB-website. Werkzoekenden kunnen hun persoonlijke profiel en cv uploaden naar de EB-website. Mocht hun cv al op het Eures-portaal gepubliceerd zijn, dan kunnen zij een verzoek indienen om dat cv zichtbaar te maken op de EB-website.

Werkgevers die op de EB-website geregistreerd zijn, kunnen de cv's en overige informatie van werkzoekenden uitsluitend bekijken indien de werkzoekende aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in de betreffende werkgever.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we, voor welk doeleinde en met welke technische middelen?

Identificatiegegevens

Werkzoekenden

De persoonsgegevens die moeten worden verstrekt voor het aanmaken van een account voor werkzoekenden beperken zich tot de gegevens die nodig zijn om de persoon in kwestie te kunnen identificeren. Met het oog op contactdoeleinden moeten de naam, de voorkeurstaal en het e-mailadres verplicht ingevuld worden. Voor statistische doeleinden wordt ook nog andere informatie verzameld, te weten gender, nationaliteit, land van verblijf, leeftijdsgroep, opleidingsniveau en werkstatus. Deze informatie kan ook gebruikt worden voor het versturen van gerichte informatie.

Bij het opstellen en plaatsen van een cv wordt alle informatie die de gebruiker in het cv heeft opgenomen, opgeslagen bij de persoonsgegevens die al ingevoerd zijn om het account aan te maken.

Werkgevers

Bedrijven of ondernemingen die rechtsgeldig in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland zijn geregistreerd en die aan de criteria voldoen voor deelname aan een specifiek evenement, kunnen zich registreren voor en deelnemen aan de betreffende Europese Banendag mits de organisator van dat evenement daarvoor zijn toestemming heeft gegeven. De vertegenwoordiger van een dergelijk bedrijf wordt verzocht om de naam, het adres, de grootte en de branche van het bedrijf te verstrekken, evenals de naam, de functie, het telefoonnummer en het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon.

Technische informatie

De gegevens worden opgeslagen in een databank op een beveiligde server op een locatie in de Europese Economische Ruimte. De gegevens worden namens de Europese Commissie beheerd en de toegang tot die gegevens wordt beschermd door een authenticatiemechanisme. De toegang tot de dienst wordt mogelijk gemaakt via webservers die zich in het gegevenscentrum bevinden waar de applicatie wordt gehost.

De applicatie maakt gebruik van tijdelijke cookies (sessiecookies) die standaard door de applicatieserver worden ingesteld om de websessies van de browsers van gebruikers bij te houden. Deze cookies worden verwijderd zodra een gebruiker een sessie beëindigt door het sluiten van het browservenster of wanneer een websessie door een time-out wordt afgebroken. Ook kunnen er cookies worden gebruikt om bij te houden of een bepaalde gebruiker (of meer bepaald de browser die het systeem doorzoekt) al heeft gereageerd op een enquête, een opiniepeiling of iets soortgelijks. Geen van deze cookies bevat persoonsgegevens.

In de logbestanden van de applicatie worden ook geen persoonsgegevens opgeslagen. Evenmin worden er op locaties buiten de applicatie persoonsgegevens bewaard.

3. Wie is waarvoor verantwoordelijk bij het beheer van uw persoonsgegevens?

Het Europees coördinatiebureau (dat deel uitmaakt van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie) is namens Eures de "verantwoordelijke voor de verwerking" in de zin van Verordening (EG) 45/2001. Dit directoraat-generaal is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ondersteuning en exploitatie van de EB-website en voor de technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens op passende wijze te beveiligen, met name met het oog op de vereiste vertrouwelijkheid en integriteit ervan.

De ontwikkeling, ondersteuning en exploitatie van het systeem kunnen worden uitbesteed aan externe ondernemingen of organisaties die namens de Europese Commissie als "verwerker" optreden. Verwerkers zijn gebonden aan contracten waarin de dienstverleningsvoorwaarden zijn vastgelegd, inclusief clausules inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarin hun verantwoordelijkheden zijn beschreven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.

 

Werkzoekenden

Werkzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun gegevens. Ze kunnen hun gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen. Nadere bijzonderheden hieromtrent worden verstrekt in andere onderdelen van deze privacyverklaring.

Werkgevers en hun personeel

Werkgevers en hun personeel zijn in overeenstemming met deze privacyverklaring verantwoordelijk voor de verwerking van de cv’s van werkzoekenden op grond van Verordening (EG)  45/2001. Op andere verwerkingsmogelijkheden die buiten de strikte werkingssfeer van het systeem vallen, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) van toepassing. Een voorbeeld hiervan is de beoordeling van de vaardigheden en geschiktheid van werkzoekenden voor een bepaalde vacature buiten de zoekcriteria van het systeem om. Dit behoort derhalve niet tot de expliciete functionaliteit van de EB-website en valt dus ook niet onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Europese Commissie.

4. Wie heeft toegang tot uw informatie en aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De informatie in cv's van werkzoekenden worden ter inzage aan die werkgevers beschikbaar gesteld die geregistreerd zijn bij en geverifieerd zijn door de websitebeheerder die namens de verantwoordelijke voor de verwerking optreedt. Indien deze organisaties de cv-informatie opnieuw verwerken, moet dit plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EG) 45/2001 en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

Deze dienst is helemaal gratis. De betreffende gegevens mogen niet gebruikt worden voor welke vorm van commerciële reclame dan ook en evenmin voor het versturen van berichten voor andere doeleinden dan die welke hierboven onder punt 1 staan vermeld.

De gegevens over geregistreerde werkzoekenden of werkgevers worden niet aan derden buiten het Eures-netwerk vrijgegeven. De opgeslagen gegevens worden niet gebruikt voor het verzenden van informatie aan geregistreerde gebruikers, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Een uitzondering hierop vormen berichten die rechtstreeks verband houden met de dienst of met de beschikbaarheid en verdere ontwikkeling ervan. Ook enquêtes en dergelijke die voor evaluatiedoeleinden worden uitgevoerd, zijn van deze regel uitgezonderd.

Het cv van een werkzoekende kan uitsluitend bekeken worden door geregistreerde en geaccepteerde werkgevers waarvoor een werkzoekende expliciet heeft aangegeven dat hij/zij daar interesse in heeft (door bijvoorbeeld die belangstelling voor een of meerdere vacatures van die werkgever te markeren of door zijn/haar registratiecode aan de werkgever ter beschikking te stellen via de chat-tool).

5. Hoe kunt u uw gegevens verifiëren, wijzigen of wissen?

Zodra een gebruikersaccount is aangemaakt, kunnen gebruikers hun gegevens te allen tijde wijzigen. Om hun profiel te wijzigen of bij te werken, hoeven zij alleen maar via hun persoonlijke account met wachtwoordbeveiliging op de website in te loggen. Gebruikers kunnen zich op elk moment weer uitschrijven waarna hun account en alle geregistreerde informatie (inclusief cv's) worden gewist. Daartoe volstaat een e-mail aan helpdesk@europeanjobdays.eu.

Mocht de website tijdelijk niet bereikbaar zijn, dan kunnen gebruikers zich tot degene wenden die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens (zie onderstaande contactgegevens) met het verzoek om hun account te verwijderen of om het onzichtbaar te maken.

Gebruikers hebben het recht een kopie te ontvangen van hun persoonsgegevens die op de EB-website zijn opgeslagen. Daartoe hoeven zij slechts een e-mail te sturen naar helpdesk@europeanjobdays.eu.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Accounts van werkzoekenden en werkgevers die voor een specifieke Banendag zijn aangemaakt, worden 12 weken na het evenement automatisch verwijderd. Verwijderde cv’s en overige informatie worden niet gearchiveerd. De e-mailadressen van werkzoekenden en werkgevers kunnen echter voor een aanvullende periode worden bewaard van maximaal één jaar na het laatste evenement waarvoor zij zich hebben geregistreerd. Die e-mailadressen worden gebruikt om informatie te sturen over nieuwe en verwachte evenementen (indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven).

 

7. Contactgegevens

De EB-website wordt namens Eures beheerd door het Europees coördinatiebureau dat is opgericht onder de paraplu van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie.

Voor vragen, klachten of andere verzoeken met betrekking tot de dienst en de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke via het volgende e-mailadres: empl-eures@ec.europa.eu. De gegevensbeschermingsfunctionaris van de Europese Commissie is te bereiken via data-protection-officer@ec.europa.eu.

In het geval van een conflict kunnen klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens worden voorgelegd aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Voor meer informatie en contactgegevens, zie: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints

B) Specifieke voorwaarden voor het gebruik van de EB-website

1. Personen die akkoord gaan met deze voorwaarden, verbinden zich ertoe de website uitsluitend te gebruiken om aan werkgevers en wervingsprofessionals (zoals Eures-adviseurs) kenbaar te maken dat ze als werkzoekende beschikbaar zijn.

2. Door deze voorwaarden te aanvaarden, verklaren werkgevers dat zij de website uitsluitend zullen gebruiken voor het benaderen van werkzoekenden met de bedoeling hun een baan of opdracht bij hun eigen onderneming aan te bieden dan wel bij een onderneming waarvoor zij als vertegenwoordiger optreden. De aangeboden baan moet voldoen aan de wensen die de werkzoekende in zijn/haar profiel heeft aangegeven.

Werkgevers mogen geen vergoeding of enige andere vorm van betaling vragen aan werkzoekenden voor de toegang tot informatie over vacatures.

3. De Europese Commissie behoudt zich het recht voor ingevoerde gegevens die als onrechtmatig of onethisch worden aangemerkt of die op enige andere wijze ongeschikt worden geacht, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Indien het gebruik van de website door bepaalde gebruikers strijdig is met de doeleinden van de dienst, kunnen hun accounts geblokkeerd worden waarna alle gegevens van de betreffende gebruikers worden verwijderd. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een dergelijke blokkering.