Sites van onze partners:EURESELA

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

van: Poland

De organisatie is ingeschreven voor het/de volgende evenement(en)::

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Opolskiego. W ramach realizowanych zadań oferuje m.in. usługi pośrednictwa pracy za granicą poprzez sieć EURES (oferty pracy do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii), doradztwo w zakresie bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą, informacje o warunkach życia i pracy za granicą, a także usługi poradnictwa zawodowego w tym: pomoc przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, doradztwo w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, czy przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych. WUP w Opolu prowadzi Rejestr Agencji Zatrudnienia oraz Rejestr Instytucji Szkoleniowych. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy można otrzymać także informację nt. szkoleń i dotacji oraz innych form wsparcia dostępnych dla osób bezrobotnych i pracujących w projektach unijnych. WUP przyjmuje i rozpatruje wnioski osób bezrobotnych w zakresie przyznawania zasiłków po pracy za granicą oraz realizuje zadania w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dyżur w dniu 26.10.2017 w trakcie targów:

w godz. 9.00 - 11.00 - spotkanie z doradcą zawodowym WUP
(zakres udzielanych informacji: CV, list motywacyjny, jak szukać pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej itp)

w godz. 11.00-13.00 - spotkanie z doradcą klienta z PUP Opole
(zakres udzielanych informacji:  oferty pracy i praca w Opolu, usługi urzędu pracy)

w godz. 13.00-15.00 - spotkanie ze specjalistą WUP z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
(zakres udzielanych informacji: świadczenia dla bezrobotnych po pracy za granicą)

 

-------

 

The Voivodship Labor Office in Opole is a self-government organizational unit of the Opole Voivodship. Within the scope of it’s tasks it offers job placement services abroad through the EURES network, advice on safe work abroad, information on living and working conditions abroad as well as guidance services including assistance in preparing the application documents, advice on job seeking skills or preparation for job interviews. We run a Register of Employment Agencies and a Register of Training Institutions in our Voivodship. We are also providing information on training and grants and other forms of support available to the unemployed and jobholders through the ESF projects.