Sites van onze partners:EURES

Agency for Mobility and EU Programmes - National Euroguidance Center

van: Croatia

The Croatian national agency hosting the national Euroguidance center promoting the European dimension in guidance, providing quality information on lifelong guidance and mobility for learning purposes.

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju.

Glavni ciljevi mreže su:

  • promicati europsku dimenziju u profesionalnom usmjeravanju
  • pružati informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti

Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Pored toga, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju želi se skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru europskoga programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio Programa za cjeloživotno učenje te se djelomično financira iz sredstava Europske unije, a djelomično iz nacionalnog proračuna zemalja članica mreže. Trenutno brojimo više od 40 nacionalnih Euroguidance centara u 33 europske zemlje.

Nacionalni Euroguidance centar promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.