Sites van onze partners:EURES

Centrum SOLVIT Polska

van: Poland

De organisatie is ingeschreven voor het/de volgende evenement(en)::

SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pomaga obywatelom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konkretnych transgranicznych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE.
Podstawą działania SOLVIT jest obowiązujące od dn. 1 października 2013 r. nowe zalecenie w sprawie zasad regulujących SOLVIT (z dn. 17.09.2013).Sieć SOLVIT rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2002 r. System funkcjonuje w oparciu o sieć Centrów SOLVIT w strukturach administracji krajowej i jest nadzorowany przez Komisję Europejską.

W Polsce Centrum SOLVIT funkcjonuje od maja 2004 r. i działa w Departamencie Spraw Europejskich w Ministerstwie Gospodarki.

Centrum SOLVIT Polska najczęściej prowadzi sprawy polskich obywateli i przedsiębiorców przeciwko urzędom w innych państwach członkowskich. Główne obszary problemowe, którymi zajmuje się Centrum SOLVIT Polska to: zabezpieczenie społeczne, prawo pobytu, uznawanie kwalifikacji zawodowych, podatki, kontrole drogowe i graniczne. Liczba wniosków zgłaszanych do Centrum SOLVIT Polska systematycznie wzrasta przy jednoczesnej wysokiej rozwiązywalności prowadzonych spraw.

Funkcjonowanie nieformalnej sieci SOLVIT oparte jest w głównej mierze na szybkości działania, co czyni ją atrakcyjnym narzędziem, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy i obywatele w rozwiązywaniu swoich problemów z zakresu rynku wewnętrznego z organami administracji innych państw. Sprawy powinny być rozwiązywane w ciągu 10 tygodni od wprowadzenia ich do bazy danych administrowanej przez KE i przyjęcia przez drugie Centrum SOLVIT kraju, w którym problem faktycznie zaistniał.

Jakie problemy można zgłaszać do SOLVIT?

•wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego
•spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego
•zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel lub przedsiębiorca ma problem z włoskim urzędem)

SOLVIT NIE może zająć się problemem, jeśli:

•nie ma on charakteru transgranicznego tzn. (np. problem polskiego obywatela lub przedsiębiorcy z polskim organem administracji)
•dotyczy relacji między przedsiębiorcami
•dotyczy relacji konsument-przedsiębiorca
•postępowanie sądowe w sprawie zostało już wszczęte (z uwagi na swój nieformalny charakter SOLVIT nie może prowadzić sprawy równolegle do postępowania
sądowego).

Ponadto, SOLVIT NIE jest serwisem informacyjnym ani udzielającym porad prawnych.

Problem można zgłosić do SOLVIT:

•online, gdzie można również załączyć skany dokumentów
https://ec.europa.eu/imi-public/

•opisać w formularzu dostępnym do pobrania na stronie Centrum SOLVIT Polska
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/18105E81-4728-4E30-8DDD-28FAF876A0FD/4...

•pocztą elektroniczną, drogą pocztową lub faksem i przesłać go wraz z kopiami dokumentów

Aby sprawa była rozpatrzona musi zostać dołączony szczegółowy i chronologiczny opis problemu oraz kopie dokumentów związanych z wnioskiem.

Baanaanbiedingen

Niets gevonden.
EOJD