Partneroldalak:EURESELA

Adatvédelmi nyilatkozat és Felhasználási feltételek

EOJD – Adatvédelmi nyilatkozat és Felhasználási feltételek

Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

Adatkezelési műveletek: EURES

Adatkezelő: A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága, D Igazgatóság, D1 osztály „A munkavállalók szabad mozgása, EURES”

Hivatkozási szám: DPR-EC-00609

Tartalomjegyzék

A) Az Európai Foglalkoztatási Napok adatvédelmi nyilatkozata

B) Az EJD-weboldal igénybevételére vonatkozó különleges feltételek

A) Az Európai Foglalkoztatási Napok adatvédelmi nyilatkozata

1. Bevezetés

Az EJD-weboldal személyes adatokat kezel. Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) elkötelezetten védelmezi és tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatait és magánéletét. A Bizottság a személyes adatoknak az európai uniós intézmények és szervek által történő kezelésére alkalmazandó (EU) 2018/1725 rendelettel1 összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat. Az Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatok az említett rendelet 15–16. cikkében foglaltak szerint vannak megadva. Az (EU) 2016/679 rendelet (az általános adatvédelmi rendelet) alkalmazandó az uniós intézményeken és szerveken kívüli szervezetek által végzett minden adatfeldolgozásra.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének jogait saját személyes adataikkal kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez a felhasználók a jogaik érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhatnak, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az EJD-weboldal célja olyan e-szolgáltatások biztosítása, amelyek lehetővé teszik a külföldi álláslehetőség iránt érdeklődő álláskeresők számára, hogy kapcsolatba lépjenek a más országokból származó jelöltek iránt érdeklődő munkaadókkal.

Az EJD-weboldal egy virtuális (online) és helyszíni állásbörzéket lehetővé tévő platform, amelyen a munkaadók közzétehetik vállalati profiljukat és aktuálisan kínált munkalehetőségeiket. Az álláskeresők jelezhetik érdeklődésüket konkrét állásajánlatokra úgy, hogy felhasználói profiljukat és önéletrajzukat láthatóvá teszik a kiválasztott munkaadók számára. A virtuális eseményeken bemutatott prezentációk közvetíthetők az interneten, és az álláskeresők, a munkaadók, valamint az EURES-személyzet élő csevegés útján kommunikálhatnak egymással. A csevegés során benyújtott adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos konkrét információk a csevegési funkciókhoz kapcsolódnak.

A Foglalkoztatási Nap valamely eseményére regisztráló álláskeresők és munkaadók felhasználói fiókot kapnak az EJD weboldalán az adott eseményhez. Az álláskeresők feltölthetik személyes profiljukat és önéletrajzukat az EJD weboldalára, vagy kérhetik, hogy az EURES-portálon már közzétett önéletrajz elérhető legyen az EJD weboldaláról.

Az EJD weboldalán regisztrált munkaadók csak azokra az álláskeresőkre vonatkozó önéletrajzokat és egyéb adatokat láthatják, akik jelezték érdeklődésüket az adott munkaadó iránt.

A személyes adatokat nem használjuk fel sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.

3. Mi a jogi háttere a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

  • az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges, és
  • Ön mint érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez.

Ez összhangban áll a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendelettel, különösen az 5. cikk (1) bekezdésével.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, és milyen technikai eszközöket használunk?

Álláskeresők

Az álláskeresői fiók létrehozásával kapcsolatos személyes adatok azokra az adatokra korlátozódnak, amelyek egy adott személy azonosításához szükségesek. A név, első nyelv és az e-mail-cím megadása kötelező kapcsolattartási célokra. A következő, egyéb adatokat statisztikai célból kérik: nem; állampolgárság; lakóhely szerinti ország; korosztály; iskolai végzettség; foglalkozási viszony. Ezek az adatok célzott információk küldésére is használhatók.

Az önéletrajz létrehozásakor és közzétételekor tároljuk a felhasználó által az önéletrajzban feltüntetett összes információt, valamint a fiók létrehozása érdekében már megadott személyes adatokat.

Munkaadók

Az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban jogszerűen nyilvántartásba vett olyan vállalat vagy vállalkozás, amely megfelel az adott eseményen való részvételre megállapított kritériumoknak, regisztrálhat és részt vehet az Európai Foglalkoztatási Napon az esemény szervezőjének jóváhagyásával. A vállalat képviselőjét felkérik a vállalat nevének, címének, méretének, tevékenységi ágazatának, valamint a fő kapcsolattartó személy nevének, tisztségének, telefonszámának és e-mail-címének megadására.

5. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

A Foglalkoztatási Nap egy adott eseményére létrehozott álláskeresői és munkaadói fiókok automatikusan törlődnek az esemény után 12 héttel. A törölt önéletrajzokat és egyéb információkat nem archiválják. Az álláskeresők vagy munkaadók e-mail-címei azonban tovább is tárolhatók (legfeljebb egy évig az utolsó eseményregisztrációjukat követően) az új és a közelgő eseményekről szóló információk küldése érdekében (ha a felhasználó erre engedélyt adott).

6. Hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét?

Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása egy, az Európai Gazdasági Térségben található, az Európai Bizottság nevében kezelt biztonságos szerver adatbázisában történik, és az adatokhoz való hozzáférést hitelesítési mechanizmus védi. A szolgáltatáshoz való hozzáférés az adatközpontban található webszervereken keresztül lehetséges, ahol az alkalmazást hosztolják.

Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A rendszer fejlesztésével, támogatásával és működtetésével külső vállalat vagy szervezet is megbízható, amely ebben az esetben az Európai Bizottság nevében „adatfeldolgozóként” jár el. Ezen adatfeldolgozókat a szolgáltatás feltételeit – így a személyes adatok védelmére vonatkozó záradékot – meghatározó szerződések kötik, amelyekben rögzítik az adatfeldolgozó (EU) 2018/1725 rendelet szerinti felelősségi köreit is.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphat betekintést azokba?

Az álláskeresők önéletrajzaira vonatkozó információk megjelenítési célokra hozzáférhetővé válnak azon munkaadók számára, akiket az adatkezelő nevében eljáró rendszergazda regisztrált és ellenőrzött. Ha ezek a szervezetek újra feldolgozzák a kapott önéletrajzi adatokat, akkor ennek a feldolgozásnak meg kell felelnie az (EU) 2018/1725 rendeletnek és az általános adatvédelmi rendeletnek ((EU) 2016/679 rendelet).

A szolgáltatás teljesen ingyenes, és nem használható semmilyen, a 2. pontban felsoroltakon kívüli célból történő kereskedelmi reklámozásra vagy üzenetküldésre.

A regisztrált álláskeresők és munkaadók adatait az EURES-hálózaton kívüli harmadik félnek nem adjuk ki.

Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával az álláskereső ahhoz is hozzájárul, hogy az adatokat továbbítsák az EGT-államoknak és Svájcnak, amelyek az EURES-hálózat társult partnerei az (EU) 2016/589 rendeletnek, valamint az Európai Közösség és annak tagállamai és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnak2 megfelelően.

A tárolt adatok alapján semmilyen információt nem küldünk a regisztrált felhasználóknak, hacsak ahhoz kifejezetten hozzá nem járulnak. Kivételt képeznek ez alól a közvetlenül a szolgáltatáshoz, annak elérhetőségéhez és fejlesztéséhez kapcsolódó üzenetek, valamint az értékelési célból végzett felmérések.

Csak olyan regisztrált és elfogadott munkaadók tekinthetik meg az álláskeresők önéletrajzát, akik iránt az álláskeresők kifejezetten jelezték érdeklődésüket a munkaadó egy vagy több betöltendő álláshelye iránti érdeklődés megjelölésével vagy az álláskeresők regisztrációs kódjának csevegőeszközön keresztüli biztosításával a munkaadó számára.

A weboldal sütiket használ az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban. A sütiket alapértelmezés szerint az alkalmazáskiszolgáló hozza létre annak érdekében, hogy nyomon követhesse a felhasználó böngészőjének https-meneteit (session). Amikor a böngészési menet véget ér, akár úgy, hogy a felhasználó a böngésző ablakát bezárja, akár úgy, hogy https-időtúllépés következik be, a sütik törlődnek. A sütik segítségével az is nyomon követhető, hogy egy adott felhasználó (vagy még pontosabban a böngésző, amellyel a felhasználó a rendszert böngészi) kitöltött-e valamilyen felmérést, közvélemény-kutatást, vagy végzett-e ehhez hasonló műveletet. E sütik egyike sem tartalmaz személyes adatokat.

Az alkalmazás naplófájljai nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, és az alkalmazáson kívül nem tárolunk semmilyen személyes adatot.

8. Milyen jogok illetik meg a felhasználót, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett felhasználót bizonyos jogok illetik meg az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint, így többek között joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, azokat helyesbíttesse vagy töröltesse, valamint ahhoz, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését. Adott esetben arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a 9. (Elérhetőségi adatok) pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a 10. Hol lehet részletesebben tájékozódni? pontot).

Hogyan lehet a megadott információkat ellenőrizni, módosítani, illetve törölni?

A felhasználói fiók létrehozását követően a felhasználók bármikor módosíthatják adataikat. Ehhez elég, ha a jelszóvédett személyes fiókjukon keresztül bejelentkeznek a weboldalra, majd módosítják vagy frissítik profiljukat. A felhasználók bármikor megszüntethetik a regisztrációt, és ezzel törölhetik fiókjukat és az összes kapcsolódó regisztrált információt, beleértve az önéletrajzokat is, az alábbi címre küldött e-maillel: helpdesk@europeanjobdays.eu.

Ha a weboldal átmenetileg nem elérhető, a felhasználók kapcsolatba léphetnek az adatkezelővel (elérhetőségi adatait lásd alább), és kérhetik fiókjuk törlését vagy elrejtését.

A felhasználók jogosultak arra, hogy az EJD-weboldalon tárolt személyes adataikról másolatot szerezzenek úgy, hogy e-mailt küldenek a helpdesk@europeanjobdays.eu e-mail-címre.

Álláskeresők

Személyes adatainak minőségéért minden esetben az álláskereső felel. Az álláskeresők bármikor hozzáférhetnek az adataikhoz, módosíthatják és törölhetik azokat. Ezzel kapcsolatban további részletek az Adatvédelmi nyilatkozat egyéb pontjaiban találhatók.

A munkaadók és alkalmazottaik

Az (EU) 2018/1725 rendelet szerint a munkaadók és alkalmazottaik feldolgozóként felelősek az álláskeresők önéletrajzaiért a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban. A rendszer szigorú hatályán kívül eső további feldolgozást az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) szabályozza. Ilyen feldolgozásnak tekinthető például, ha az álláskereső készségeit és alkalmasságát egy adott állásajánlat szempontjából értékelik, és ezt a rendszer által biztosított keresési feltételektől függetlenül hajtják végre. Az ilyen tevékenységek nem tartoznak az EJD-weboldal kifejezett funkciói közé és kívül esnek az Európai Bizottság ellenőrzési és felelősségi körén.

9. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságán belül létrehozott, az EURES-hálózat tagjaként működő Európai Koordinációs Iroda az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti „adatkezelő”, mivel ez a szerv felel az EJD-weboldal fejlesztéséért, támogatásáért és működtetéséért, valamint a személyes adatok biztonságát és különösen azok bizalmas jellegét és sértetlenségét biztosító technikai és szervezeti intézkedésekért.

A szolgáltatással és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések, panaszok vagy egyéb kérések esetén, kérjük, keresse fel az adatkezelőt a következő e-mail-címen: empl-eures@ec.europa.eu.

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselője az alábbi címen érhető el: data-protection-officer@ec.europa.eu

Az Európai adatvédelmi biztos (EDPS)

Ha úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt jogai sérültek a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése során, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulhat.

Bővebb információkat a következő weboldalon talál: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-00609.

B) Az EURES-portál szolgáltatásainak használatára vonatkozó felhasználási feltételek

„Online önéletrajz” szolgáltatás

1. E feltételek elfogadásával a magánszemélyek elfogadják, hogy a weboldalt kizárólag annak bejelentésére használják, hogy álláskeresőként rendelkezésre állnak a munkaadók és a munkaerő-felvételi szakemberek, mint például EURES-alkalmazottak számára.

2. E feltételek elfogadásával a munkaadók elfogadják, hogy a weboldalt kizárólag arra használják, hogy felvegyék a kapcsolatot az álláskeresőkkel, és a munkaadó saját vállalkozásánál vagy az általa képviselt vállalkozásnál munkát vagy megbízást kínáljanak fel számukra. A felkínált állásajánlatoknak összhangban kell állniuk az álláskereső profilján megfogalmazott elvárásokkal.

A munkaadók semmilyen díjat nem kérhetnek az álláskeresőktől és semmilyen formában nem kötelezhetik fizetésre őket a megpályázható állásokkal kapcsolatos információ biztosításáért.

3. Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a törvénytelen, etikátlan vagy bármely más okból nem megfelelőnek ítélt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Hasonlóképpen, minden olyan felhasználó fiókját lezárhatja és az összes adatot törölheti, aki az EURES-portált nem a szolgáltatás céljával összhangban álló módon használja. Az ilyen intézkedésekből eredő veszteségekért és károkért az Európai Bizottság semmilyen felelősséget nem vállal.1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről.

2 Megállapodás a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a közbeszerzés bizonyos vonatkozásairól, a tudományos és technológiai együttműködésről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, Hivatalos Lap L 114., 2002.4.30.