Sitios asociados:EURES

Hungary

El país se ha registrado para participar en los siguientes actos::

Este expositor no tiene previsto ningún evento

Where are the available workers?

ENGLISH

The skilled jobs most in demand among jobseekers in the second half of 2017 were the following:

 • other simple service and transport occupations not elsewhere classified;
 • shop assistant;
 • general office administrator;
 • cleaner and helper in offices,
 • hotels and other establishments;
 • other cleaner and helper;
 • door-keeper,
 • gate-keeper,
 • simple guard.

MAGYAR

Az álláskeresők által leginkább keresett szakképzettséget igénylő foglalkozások a következőek voltak 2017 II. félévében:

 • egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások,
 • bolti eladó,
 • általános irodai adminisztrátor,
 • intézményi takarító és kisegítő,
 • egyéb takarító és kisegítő,
 • portás,
 • telepőr,
 • egyszerű őr.

Where are the available jobs?

ENGLISH

The demand for workers notified to the National Employment Service (NFSZ) is indicative of the number of available jobs. In the second half of 2017, 647 300 vacancies were notified by employers to the NFSZ’s labour offices, down 9.6 ppt year-on-year. As in previous years, the job supply was heavily influenced by the demand for labour generated under the workfare scheme. 

38.4% of the 647 300 jobs on offer involved one of the instruments under the workfare scheme. At the end of 2017, there were 399 100 jobs from the primary labour market which is 17.1% lower compared to the previous year.


MAGYAR

A betölthető munkahelyek számáról az NFSZ kirendeltségeihez beérkező munkaerőigények alakulása tájékoztathat. A 2017 II. félévében 647,3 ezer állást jelentettek be a foglalkoztatók az NFSZ kirendeltségeire, amely az egy évvel korábbi létszámhoz képest 9,6 százalékpontos visszaesést jelent. Az álláshely-kínálatra jelentős hatással voltak idén is a közfoglalkoztatási rendszer keretén belül megjelenő munkaerőigények. 

A 647,3 ezer állásnak a 38,4%-a a közfoglalkoztatási program valamely eszközére vonatkozott. Az elsődleges munkaerőpiacról érkezett állások száma 2017 év végére 399,1 ezret jelentett, amely 17,1 százalékpontos csökkenést jelent az előző évhez képest.

Short overview of the labour market:

ENGLISH

The population of Hungary was 9 798 000 on 1 January 2017, and is the result of a continuous decline, with an additional fall of 0.33% against the previous year.

Based on the Labour Market Survey data for the fourth quarter of 2017, the economically active population aged 15-74 numbered 4 622 600, with the participation rate standing at 62.1%. Of the active population, 4 447 400 were in employment, while 175 200 were unemployed. Employment in Hungary entered a growth period in 2017; various government measures contributed significantly to the growth in the number of people employed.

The employment rate was 59.8% of the population aged 15-74, a rise of 1.0 percentage point (ppt) against the same quarter in 2016.

The number of persons in the 15–74 age group considered as being unemployed under the ILO definition has been declining since the January-March period of 2015, and it also followed the seasonal trend in this quarter.

In the fourth quarter of 2017 the number of people unemployed as defined by the ILO had already reached the 200 000 mark, standing at 175 200, which is well below the pre-crisis figure (second quarter of 2008: 315 500).

In the second half of 2017, the average month-end number of jobseekers on the National Employment Service (NFSZ) register was 257 700, a significant drop compared to previous quarters. One of the causes of this change is the different pattern of development of workfare schemes during the year as well as their increasing dominance on the Hungarian labour market.

In the fourth quarter of 2017, 10.2% of jobseekers were looking for their first job; their numbers following the trend of the total number of jobseekers, with a decline compared to the second half of 2016. 

Of all jobseekers 44.0% had completed the maximum eight years of primary education, 23.2% had graduated from a vocational school or a skilled workers training school, another 27.1% had obtained a secondary school leaving certificate, and 5.7% held a degree from a higher education institution. The proportion of first-time jobseekers with only the maximum eight years of primary education was 46.0%, while another 38.5% had obtained a secondary school leaving certificate and a further 4.2% had obtained a degree from a higher education institution. 

From a regional perspective, Borsod-Abaúj-Zemplén and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties had the highest number of jobseekers (35 000 and 29 200 respectively), and the composition of jobseekers by level of education is typically less favourable than the national average in those regions where the labour market situation is worse. On a year-on-year basis, the average number of jobseekers declined over the past 12 months in nearly every county. The highest rate of decline has occurred in Budapest (18.1 ppt) and Tolna County (14.9 ppt). 

By the end of 2017, labour offices received notifications of collective job losses affecting a total of 23 600 people. The number of dismissals reported decreased by 12.9 ppt against the same period of the previous year.


MAGYAR

Magyarország lakónépessége 2017. január 1-jén 9 798 ezer fő volt, ami folyamatos csökkenés eredménye, az előző évhez képest további 0,33%-os mérséklődés realizálódott.

A Munkaerő-felmérés 2017. IV. negyedévi adatai alapján a gazdaságilag aktív 15-74 éves népesség száma 4622,6 ezer főt tett ki, így az aktivitási ráta 62,1%-ot mutatott. Az aktív népesség közül 4447,4 ezer fő volt foglalkoztatott, a munkanélküliek száma pedig 175,2 ezer főt jelentett. Magyarországon a foglalkoztatottak száma 2017-ben emelkedő pályára lépett, a létszám-növekedéshez jelentős mértékben hozzájárultak egyes kormányzati intézkedések is.

A foglalkoztatási arány 59,8 %-ot tett ki a 15-74 éves népességben, amely 1,0 %-pontos növekedést mutat 2016 azonos negyedévéhez képest.

A 15-74 éves ILO definíció szerinti munkanélküliek száma 2015 január-márciusi időszaka óta csökken és ebben a negyedévben is követte a szezonális trendet.

2017. IV. negyedévben az ILO definíció szerinti munkanélküliek száma a 200 ezres szintet közelítve 175,2 ezer főt tett ki, ez már jóval alacsonyabb a válság előtti értékeknél is (2008. II. negyedév: 315,5 ezer fő).

A 2017. II félévben az NFSZ nyilvántartásában szereplő álláskeresők átlagos zárónapi száma 257,7 ezer főt tett ki, amely szignifikáns csökkenést jelent az előző negyedévekhez képest, amely mögött szerepet játszik a közfoglalkoztatási programok a szokásostól eltérő éven belüli alakulása és dominanciájának erősödése a magyar munkaerőpiacon.

2017. IV. negyedévben az álláskeresők 10,2%-át sorolhatjuk a pályakezdők közé, létszámuk trendje az összes álláskeresőhöz képest azonosan alakult, ugyanis a fiatalok létszáma is visszaesést mutatott 2016.II. félévéhez képest. 

Az álláskeresők 44,0%-a maximum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 23,2%-uk végzett szakmunkásképzőben, további 27,1%-uk érettségizett és 5,7%-uk szerzett diplomát. A pályakezdők körében a maximum. 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 46,0%, 38,5%-uk rendelkezik érettségivel, és további 4,2%-uk diplomás. 

Területenként vizsgálva az ország megyéi közül a legtöbb álláskereső Borsod-Abaúj –Zemplén megyében (35,0 ezer fő) valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (29,2 ezer fő) található, és jellemző, hogy az ország munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlenebb helyzetű területein az álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele is kedvezőtlenebb az országos átlagnál. Éves viszonylatban majdnem minden megyében megfigyelhető az álláskeresők átlagos számának csökkenése egy év alatt. A legnagyobb mértékű visszaesés a Fővárosban (18,1 %-pont), és Tolna megyében (14,9%-pont) figyelhető meg. 

2017 év végéig összesen 23,6 ezer főt érintő csoportos létszám leépítési bejelentés érkezett a munkaügyi kirendeltségekhez. A bejelentések volumene 12,9%-ponttal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

 


About Hungary


Would you like more information?

EURES Hungary can help.

 

Hot jobs:

Top 10 of the most required occupations in Hungary

1.    Shop sales assistants    (ISCO 5223)
2.    Toolmakers and related workers    (ISCO 7222)
3.    Cooks    (ISCO 5120)
4.    Manufacturing labourers not elsewhere classified    (ISCO 9329)
5.    Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments    (ISCO 9112)
6.    Heavy truck and lorry drivers    (ISCO 8332)
7.    Bricklayers and related workers    (ISCO 7112)
8.    Freight handlers    (ISCO 9333)
9.    Kitchen helpers    (ISCO 9412)
10.  Building construction labourers    (ISCO 9313)

Hungarian Career Portals

More about Hungary as destination

 

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

Ofertas de trabajo

No se encontró nada.
EOJD