Sitios asociados:EURES

Empleos

Primary tabs

19 resultados relativos a ofertas

Основна цел на работа: Да извършва всички производствено-технологични операции в рамките на производството, за които има валидно обучение. Основни задължения: Да познава и спазва стриктно вътрешния правилник на производството; Да познава начина на работа на технологично оборудване в производството на операциите, на които е обучен; Да извършва производствените операции съобразно работните инструкции и технологичната документация; В случай на регистрирано несъответствие на технологичните изисквания или предположение за реален риск от производствени проблеми, незабавно да уведомява прекия си ръководител; Да се обучава на нови операции, съгласно плановете за обучение в производството; Да предава опита си по изпълнение на операциите на останалите монтажници в производството; Изисквания: Средно образование - задължително изискване ; Професионален опит в областта на монтажа на електронни изделия - предимство; Умения за работа в екип. Условия: Готовност за работа на смени - първа, втора и нощна смяна; Месторабота – Ботевград; Трудов договор; Социални придобивки - допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна; Подсигурени от фирмата кафе и други напитки на територията на предприятието; Осигурен фирмен транспорт - от Враца, Мездра, Етрополе,Тетевен; Фирмено обучение. Leer más

Работник Склад

Lugar de trabajo: Bulgaria
ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА: Да съхранява, подрежда, физически да премества и събира материали (в т.ч. консумативи), да подготвя готова продукция, да товари и разтоварва материали и готова продукция. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: • Да товари и разтоварва материали (в т.ч. консумативи) и готова продукция; • Да осъществява физическо преместване на материали от едно място на друго по предварително разпечатан складов лист; • Да събира физически материали по предварително разпечатана препоръка за изписване към производството; • Да контролира спазването на определените зони в склада за проверени и непроверени материали; • Да подрежда готова продукция по складови места след приемането й от производството; • Да подготвя готова продукция за експедиция по предварително подадени инструкции от Служител склад; • Да участва при провеждане на моментни (при установено несъответствие), регулярни и годишни инвентаризации; • Да информира незабавно прекия си ръководител за установени липси, произтекли от случайни събития, непреодолими сили или престъпно посегателство; • Да не позволява достъп на лица, извън определените в правилниците на дружеството, до складовите наличности; ИЗИСКВАНИЯ: • Средно образование; • Умения за работа в екип; • Готовност за работа на смени и даване на дежурства; • Познания за компоненти и материали от електронната промишленост е предимство. Leer más

SENIOR SQA SPECIALIST

Lugar de trabajo: Bulgaria
General purpose of the job: To organize and continue to improve the overall receiving inspection process and supplier quality assurance team/activities. Coordinate/Supervise the interaction with company suppliers in terms of Quality of components/materials delivered to our production lines. Main responsibilities: •To plan and supervise the activities performed by the SQA Specialists/SQA Operators; • To organize and participate in the receiving... Leer más

PROJECT LEADER - PLASTICS

Lugar de trabajo: Bulgaria
General purpose of the job: To organize the entire work to win, implement, follow up the execution of the project in the production, as well as to maintain the already implemented projects in the production during their life cycle, ensuring maximum profit at a minimum cost with a guaranteed quality and quantity according to the customers’ requirements. Main duties and... Leer más

PROJECT LEADER - AUTOMATION

Lugar de trabajo: Bulgaria
General purpose of the job : To perform general project planning and follow up on existing Automation projects related to Toolshop production and standard equipment purchasing and delivery. Main duties and responsibilities: • Responsible for the planning, execution, monitoring and control of the projects as well as to be ready to provide full support in terms of satisfaction of customer... Leer más
Сглобяване на електрически детайли. Предприятието се занимава с производство на електрически инсталации за коли в село Люляково, община Руен, област Бургас. Leer más
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ: - Извършване на операции - блокиране, шлайфане, фрезоване, лепинговане, полиране и лакиране, фасетиране и центриране, миене и окачествяване на оптични детайли; - Познаване на машините за шлайфане, лепинговане и полиране, извършване на необходимите настройки, поддръжка и експлотационно обслужване на технологичното оборудване, с което работи; - Оказване на съдействие за решаване на технологични проблеми; - Други отговорности свързани с дейността. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА: - Образование – средно; - Умения за работа в екип и добра комуникативност; - Готовност за работа на смени; - Опит в производствено предприятие ще се счита за предимство. КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: - Постоянен трудов договор, като първите шест месеца е със срок на изпитване за професионална пригодност; - Обучителните ни програми са изработени специално за Вас, така че възможно най-бързо и лесно да придобиете професионална квалификация; - Заплащане на конкурентно ниво; - Ако се отнасяте отговорно към работата си, няма да останете незабелязан и ще се възползвате от допълнителни бонуси и периодично повишаване на възнаграждението; - Възможности за реализация във фирмата, продължаване на обучението като стипендиант на фирмата; - Социални придобивки; - Осигурен безплатен транспорт от с. Левски и с. Попинци. Leer más

ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР

Presentada por:  ОПТИКС АД
Lugar de trabajo: Bulgaria
ИНЖЕНЕР ХАРДУЕР ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше техническо образование в областта на електрониката (за предимство се счита средно специално образование в областта на електротехниката и електрониката) Познания и опит в разработването на аналогова и цифрова електроника; Познания и опит в PCB-CAD софтуер. Работа с Altium Designer се счита ЗА предимство. Познаване на етапите и методите на проектиране и производство. ОТГОВОРНОСТИ: Взима активно участие в анализа на характеристиките на новите продукти и участва в създаването на тяхната концепция и архитектура (блок схеми, модули и т.н); Проектира електрическата схема на устройството. Избира предварителна елементна база, отговаряща на различни изисквания: електрически характеристики, цена-производителност, консумация на енергия, физически размери и др. Прави инженерно-стойностен анализ; Проектира печатни платки на продукта съобразно EMI/EMC и механичните изисквания; Участва в етапи на сертифициране на продуктите; Създава пълната конструкторска документация: производствени файлове и технологични инструкции и има основна роля за подготовката на продукта за производство. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Leer más

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ

Presentada por:  ОПТИКС АД
Lugar de trabajo: Bulgaria
​ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Висше образование – магистър или бакалавър (техническа или икономическа специалност) Отлично владеене на английски и немски ези к (счита се за предимство владеене и на руски език Отлична компютърна грамотност (работа с електронни таблици и презентации) ​ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Изгражда дългосрочни взаимоотношения с настоящи и международни клиенти на компанията Проактивно проучва и търси нови пазари и клиенти Изготвя прогноза и проследява ключовите показатели за клиентите Сътрудничи с екипа по „Маркетинг“ и „Бизнес развитие“, за да идентифицира и разшири възможностите за бизнес Обработва запитвания, изготвя оферти в ERP- системата; обработва и поддържа поръчки в ERP -системата; обработва рекламации от клиенти Изготвя различни видове отчети и анализи, свързани с продажбите Изготвя придружаващата документация за всяка експедиция към клиента Осигурява навременната и успешна доставка според нуждите и целите на клиента. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Leer más

Процесен инженер

Lugar de trabajo: Bulgaria
Основна цел на заемащия позицията: Да организира технологичната дейност и да отговаря за установяване и проследяване на технологични процеси – спойка-вълна, селективна спойка, автоматизирани спояващи устройства и заварки. Основни задължения: • Участва в разработката и внедряването на нови процеси в производството; • Прилага мерки за оптимизиране на процесите, контрол на процесите и осигуряване на работа съгласно установената технология; • Участва във валидирането на оборудване и процеси; • Извършва периодична проверка на пригодността на технологичното оборудване и процесите и при необходимост предприема действия за тяхното възстановяване или подобряване; • Ангажиран е при приемането и инсталирането на нова производствена екипировка, участва в проектирането и изграждането на монтажни линии за отделните продукти; • Предлага мерки за подобряване на цената и качеството на изделията; • Участва при определяне на нормовремена за отделните операции; • Създава технически спецификации и работни инструкции; • Участва в обучението на операторите по отношение на процеса/процесите, за който/които отговаря; Изисквания: • Висше техническо образование – специалност електроника, машинно инженерство или др. релевантно; • Английски език – добро ниво; • Отлична компютърна грамотност – MS Office; • Умения за работа с CAD или Gerber файлове - предимство; • Познания и/или опит в производствена среда по отношение организацията на процесите за насищане на електронни модули - плюс; • Основни познания по програмиране на машини с цифрово-програмно управление; • Нагласа за работа с широк кръг хора – производствен персонал и инженерен състав. Leer más