Partner sites:EURESELA

Jobs

1 jobs offered by Fedje kommune

Sommarvikar pleie og omsorg

Offered by:  Fedje kommune
Workplace: Norway
Pleie og omsorg treng sommarvikarer i perioden veke 26-33 innan: Sjukeheim/heimesjukepleie Kjøkken Vaskeri og reinhald PU-teneste Heimehjelp Aktivitør Me har behov for: Sjukepleiarar Helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, studentar, lærlingar innan helsefaget Anna relevant 3-årig helse-/sosialfagleg utdanning Assistentar, reinhaldarar, heimehjelparar Søknaden må innehalde: Kva for avdeling du ynskjer å jobbe ved I kva for periode du vil jobbe hjå oss Kva for... Read more
EOJD