Partner sites:EURES

Стругар (Machine turner)

by:  Ekita LTD

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1.Участва непосредствено в изпълнението на производствените работи и задачи на обект
2.Обработва ръчно, полуавтоматично и автоматично всички видове ротационни детайли.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
3.Сьблюдава спазването на технологичната последователност на процесите и оперативно отстраняване на евентуално допуснати грешки и нарушения.
Познава принципното устройство и действие на масово използвани апарати за ръчно и механизирано струговане.
Осигурява качественото изпълнение на стругарските работи, срочно завършване и предаване на изделието за монтаж в определените договорни срокове.
Съблюдава спазването на технологичната последователност на процесите и оперативно отстраняване на евентуално допуснати грешки и нарушения.
- като се запознава с техническата и технологична документация за изработване на детайли;
- разчита работни чертежи на необходимите детайли и при необходимост изготвя скици;
-проверява всички параметри, гарантиращи сигурността при работа;
-запознава се подробно с детайла и правилата за неговото обработване;
- регулира, настройва и наблюдава струга;
4. Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на работата.
5. След приключване на работа почиства работната площадка.
6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
Отговаря за спазването на работните чертежи съобразно изискванията на правилника

This job has expired