Partner sites:EURES

Jobs

Primary tabs

178 results for offers

ATE PLAST Ltd. - a leader in the production of polymer films and packaging seeks to appoint, for its needs: Technologist for printing and laminating processes. Job Descriptions: - Investigates new materials in polymers, creates recipes at the request of customers, makes samples in production, analyzes samples with the laboratory, tests samples with the client. Working with SAP. The technologist... Read more
Длъжностното лице ще: - Организира и води документите на служителите във фирмата, като обработва всички документи по назначенията и уволненията на служителите, съхраняването на личните досиета и други документи. - Следи за спазване изискванията за щатната дисциплина и всички нормативни документи, свързани с назначения, уволнения, преназначаване, наказания и пенсиониране на служителите - Изготвя трудовите договори и допълнителни споразумения към тях. - Попълва трудовите книжки. - Води необходимата документация на личния състав. - Подготвя и издава административни документи за служебното положение на личния състав. - Изготвя годишен план за платените отпуски. - Води на отчет всички видове отпуски и своевременно изготвя съответните заповеди. По-детайлна информация за длъжността ще се даде на кандидате проявили интерес. Read more
Технолог - термична обработка Изисквания към кандидата: - Висше техническо образование; - Опит на подобна позиция e предимство; - Добри познания на процесите на термична обработка на металите; - Добри познания по материалознание - Добра компютърна грамотност - Умения за работа в екип; - Комуникативност; - Сериозно отношение към поетите професионални задължения; - Спазване на приетите фирмени правила; Read more
Оператор на шевна машина Read more
ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА: Да съхранява, подрежда, физически да премества и събира материали (в т.ч. консумативи), да подготвя готова продукция, да товари и разтоварва материали и готова продукция. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: • Да товари и разтоварва материали (в т.ч. консумативи) и готова продукция; • Да осъществява физическо преместване на материали от едно място на друго по предварително разпечатан складов лист; • Да събира физически материали по предварително разпечатана препоръка за изписване към производството; • Да контролира спазването на определените зони в склада за проверени и непроверени материали; • Да подрежда готова продукция по складови места след приемането й от производството; • Да подготвя готова продукция за експедиция по предварително подадени инструкции от Служител склад; • Да участва при провеждане на моментни (при установено несъответствие), регулярни и годишни инвентаризации; • Да информира незабавно прекия си ръководител за установени липси, произтекли от случайни събития, непреодолими сили или престъпно посегателство; • Да не позволява достъп на лица, извън определените в правилниците на дружеството, до складовите наличности; ИЗИСКВАНИЯ: • Средно образование; • Умения за работа в екип; • Готовност за работа на смени и даване на дежурства; • Познания за компоненти и материали от електронната промишленост е предимство. Read more
Машинен оператор, шиене на облекла Read more
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ: - Завършено основно образование - Готовност за работа в производствено предприятие (предишен опит е предимство) - Желание за работа и усъвършенстване на придобитите умения - Умение за работа в екип ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: - Умение да работи бързо, сръчно, точно и качествено - Старателност и отговорност при изпълнение на поставените задачи - Дисциплинираност - Способност за бързо адаптиране и обучение НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: - Първоначално обучение - Отлична работна атмосфера - Работа на смени - Възможност за развитие и професионална реализация Развийте кариерата си в Японска компания за автомобилна електроника. Повече от 80 години Yazaki е корпорация в крак със света, корпорация необходима на обществото. Новите служители, избрали възнаграждаваща кариера при нас, получават структурирано, индивидуално въвеждащо обучение през първия месец. Read more
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: • Управление на автоматизирана машина с цифрово-програмно управление (ЦПУ) • Настройка, посредством специализиран софтуер • Зареждане с необходимите материали и консумативи, съобразно изпълняваната поръчка • Обслужване и експлоатация на оборудването, съобразно с утвърдените стандарти за качество и ефективност ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ: • Завършено средно образование с техническа насоченост, за предимство се считат специалностите като: Машиностроене; Машини и системи с ЦПУ, Металорежещи машини и др. • Компютърни умения • Опит на подобна позиция в производствена компания, се счита за предимство ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: • Отговорно отношение и коректност • Адаптивност и желание за обучение • Наблюдателност и прецизност при изпълнение на възложената поръчка • Умение за работа в екип НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: • Въвеждащо обучение – теория и практика • Покрепа и съдействие от колеги и ръководители • Отлични атмосфера и условия на труд • Сменен режим на работа Развийте кариерата си в Японска компания за автомобилна електроника. Повече от 80 години Yazaki е корпорация в крак със света, корпорация необходима на обществото. Новите служители, избрали възнаграждаваща кариера при нас, получават структурирано, индивидуално въвеждащо обучение през първия месец. Read more
В настоящата роля Вашите предизвикателства ще бъдат: • Привличане на нови клиенти на продуктите и услугите на iCard с проактивен продажбен процес „лице-в-лице“ и месечни цели; • Обслужване на текущи клиенти на продуктите и услугите на iCard във връзка с пълноценното им използване, възникнали въпроси, проблеми, получаване на карти и други услуги; • Професионално консултиране на потенциални клиенти, включващо условия, възможности, предимства на продукти и услуги, предлагани от iCard, спрямо стандартите на компанията; • Демонстрации на начина, по който работят продукти и услуги на iCard, спрямо стандартите на компанията; • Изпълнение на промоционални и маркетингови кампании по зададена стратегия и план за действие. Ако Вие: • Сте завършили Маркетинг или Финанси или сте студент в 3-ти или 4-ти курс. • Имате опит в сферата на директните продажби на услуги. • Имате желание да станете част на иновативна финтех компания, предлагаща продукти от ново поколение. • Сте проактивна личност, която обича комуникацията и умее да комуникира добре. • Желаете да се развивате в сферата на финансовите услуги. Ние Ви предлагаме: • Нетно възнаграждение 850 лв. и допълнителен социален пакет (допълнително здравно осигуряване, условия за спорт, средства за храна). • Фирмено обучение. • Възможност за изява и реализация в динамично развиваща се компания. • Възможност да работите с професионалисти в сферата. • Отворена, приятелска и стимулираща работна среда. Ако се интересувате от тази кариерна възможност, очакваме Вашата автобиография с актуална снимка на careers@icard.com Месторабота: гр. София Read more
Изисквания за заемане на длъжността: -Образование – средно специално; -Правоспособност: • Свидетелство за правоспособност за кранист; • Втора квалификационна група по електробезопасност с период на презащита две години -Стаж –не е необходим, но ако 3 години след получаване на правоспособност не сте работили по специалността, трябва да преминете курс за преподготовка. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: -Дисциплина, точност и прозрачност в трудовите взаимоотношения; -Постоянен трудов договор след 6 месечен изпитателен срок; -Добро заплащане + Социален пакет от придобивки /ваучери за храна, пътни разходи, работно облекло, част от наема за служители без собствено жилище и др./; -Нарастващ платен годишен отпуск, с увеличаване на стажа; -Нарастващо допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, с увеличаване на стажа; -Възможности за начално професионално обучение и придобиване на квалификационно ниво; -Възможности за надграждащо обучение и повишаване на квалификационното ниво; -Възможности за кариерно развитие. КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“АД гарантира: • Пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите; • Пълна защита на личните Ви данни според новата регулация на ЕС и действащото българско законодателство. Read more
EOJD