Jobs | EURES - European Job Days

Jobs

Primary tabs

105 results for offers

Управлява, обслужва и поддържа в изправност машината (съоръженията на работното място ), а също така и: Контролира и регулира процеса по обработване и отделните процеси на обработване; Контролира и регулира транспортирането на материалите; Наблюдава и отчита показанията на навиващата машина; Води отчетност за използването на технологичното оборудване; Участва при ремонта на машините и съоръженията; Извършва ежедневно обслужване на машината, поддържа я в изправно техническо състояние, грижи се за чистотата по машината, зарежда я с необходимите количества консумативи, отстранява дребните повреди, възникнали в процеса на работата. Да е запознат теоритически и практически да има познания относно правилата за експлотация,ремонт и поддръжка на машината: Д а е запознат с устройството и принципа на работа на машината,местата и начина на смазване и гресиране:вида и свойствата на г.с.м.(горивно-смазочните материали),инструкциите за експлотация а машината,начините за предотвратяване откриване и отстраняване на аварии и повреди . Да знае изискванията на БДС на произвежданите материали и разходните норми за произвоството им. Д а не допуска и да отстранява своевременно всички външни примеси и отпадъци. Да познава свойствата на обработвания материал,изискванията за транспортиране и съхранение,причините за нарушаване на технологичния режим и методите за тяхното отстраняване. Да уведомява своевременно ръководителя и началник смяната за възникване на аварии или необходими мерки за тяхното предотвратяване. Read more

Електромонтьор (Electrician)

Offered by:  Ekita LTD
Workplace: Bulgaria
1.Контролира нормалното функциониране на производството на електрически уреди. 2.Извършва всички видове ремонтни и монтажни работи по електрическите апаратури, уредби, табла и прибори. 3.Дава указания на клиентите за правилното ползване на произвежданите от предприятието електрическите уреди. 4.Отчита вложените за производството на електрически уреди резервни части и материали. 5.Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла в производствените помещения. 6. Изгхотвя справки и отчети свързани с производството на електрически уреди. 7.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 1.Отговаря за нормалното функциониране на производственото оборудване и противопожарните съоръжения в производствените помещения. 2.Носи отговорност за настъпили вреди за предприятието от изработена некачествена продукция. Read more
1. Сглобяване на детайли при спазване на технологичните изисквания. 2. Използване на инструменти, лепила и лакове, съобразно предназначението им. 3. Спазване на задължителните изисквания и предписания за безопасност на труда и противопожарна охрана. 4. Изпълнява и други задачи, поставени от началника на цеха. Да извършва всички довършителни ръчни операции по зададена технология за трикотажно изделие. • разплита памучните конци от надкетелното поле; • оправя бието след кетеловане и отстранява дефекти от кетела; • заячва цяло изделие; • зашива бието със скрит шев; • почиство изделието от конци; • обръща го от лицевата страна и закопчава копчетата, ако го изисква технологията; • следи за дефекти от предходни операции и по възможност ги отстранява; • при ръчно затягане на шевове и зашиване на биета следи за правилнотто ошиване по бримков стълб. • Да спазва правилата за безопасна работа; • Да изпълнява вътрешните нормативни документи; Read more
1.Управлява, обслужва и поддържа в изправност инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса, а също така и: - Контролира и регулира (дозира) натрошаването на скалната маса на отделни фракции - Контролира и регулира транспортирането на материалите - Обслужва бункерите и събира разпиления материал - Наблюдава и отчита показанията на контролно-измерителните уреди - Води отчетност за използването на технологичното оборудване - Участва при ремонта на машините и съоръженията 2. Извършва ежедневно обслужване на инсталацията; поддържа я в изправно техническо състояние; грижи се за чистотата по машината; зарежда я с необходимите количества гориво, масла и консумативи; отстранява дребни повреди, възникнали в процеса на работата. 3. - Да има теоретически и практически познания относно правилата за експлоатация, ремонт и поддръжка на инсталацията; работа с инсталацията по разтрошаване и сортиране на скалната маса - Да е запознат с устройството и принципа на работа на инсталацията, двигателя, хидравличната система; местата и начина на смазване и гресиране; вида и свойствата на г.с.м. /горивно- смазочни материали/; паспорта и инструкция за експлоатация на машината; начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии и повреди - Да знае изискванията на БДС за зърно метричен състав на произвежданите фракции и разходните норми за производството им - Да познава свойствата на обработвания материал; изискванията за транспортиране и съхранение на фракциите; причините за нарушаване на технологичния режим и методите за тяхното отстраняване - Да не допуска и да отстранява своевременно всички външни примеси и отпадъци във входящата скална маса и готови фракции - Да уведомява своевременно ръководителя на кариерата и началника смяна за възникване на аварии или за необходими мерки за тяхното предотвратяване. Read more

CNC Üzemvezető (Napkor)

Offered by:  Gémtech Kft.
Workplace: Hungary
A Gémtech Kft., Kelet-Magyarország legdinamikusabban fejlődő acélszerkezet- és gépgyártó vállalkozása, CNC ÜZEMVEZETŐ Kollégát keres. Az ideális jelölttel szemben támasztott elvárások: Szakirányú, legalább középfokú végzettség Termelővállalatnál fémmegmunkálás területén szerzett szakmai tapasztalat CNC programozási tapasztalat Vezetői tapasztalat Forgácsolási ismeretek és tapasztalat A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakirányú mérnöki diploma Szereléstechnikai ismeretek Német vagy angol nyelvtudás Tervezési ismeretek, tervezőprogramok ismerete (AutoCad/ ProE) Alapszintű... Read more

CNC machinist

Offered by:  ITA Nordic Oy
Workplace: Finland
You are highly motivated experienced CNC operator. You are capable of taking care of manufacturing of new products (cnc-programming, machining, measuring) and you are also able to improve manufacturing processes of existing products. We are looking for person with positive and active attitude towards work and You are willing to learn more. Qualifications and experience Knowhow of machining and cutting... Read more
You are highly motivated experienced CNC machinist. You are capable of taking care of manufacturing of new products (CNC-programming, machining, measuring) and you are also able to improve manufacturing processes of existing products. We are looking for a person with positive and active attitude towards work. Qualifications and experience Strong knowhow of machining and cutting tools Strong experience about Okuma/Fanuc... Read more
Wir von persona service bringen seit 1967 Menschen in Arbeit. Derzeit beschäftigen wir über 19.000 Mitarbeiter. In über 200 Niederlassungen kümmern wir uns intensiv um Job-Perspektiven. Wir unterstützen Sie auf Ihrem beruflichen Weg - persönlich und professionell! Unser Ziel ist es, Ihnen einen Job zu bieten, den Sie sich wünschen, der zu Ihnen passt und zu dem Sie sagen: „Oh,... Read more
Wir von persona service bringen seit 1967 Menschen in Arbeit. Derzeit beschäftigen wir über 19.000 Mitarbeiter. In über 200 Niederlassungen kümmern wir uns intensiv um Job-Perspektiven. Wir unterstützen Sie auf Ihrem beruflichen Weg - persönlich und professionell! Unser Ziel ist es, Ihnen einen Job zu bieten, den Sie sich wünschen, der zu Ihnen passt und zu dem Sie sagen: „Oh,... Read more

Mechatroniker (m/w/d) in Zittau

Offered by:  persona service
Workplace: Germany
Wir von persona service bringen seit 1967 Menschen in Arbeit. Derzeit beschäftigen wir über 19.000 Mitarbeiter. In über 200 Niederlassungen kümmern wir uns intensiv um Job-Perspektiven. Wir unterstützen Sie auf Ihrem beruflichen Weg - persönlich und professionell! Unser Ziel ist es, Ihnen einen Job zu bieten, den Sie sich wünschen, der zu Ihnen passt und zu dem Sie sagen: „Oh,... Read more