Лекар, ортопедия и травматология

by:  МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност.
Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация.
Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.

This job has expired