Partner sites:EURESELA

Завеждащ административна служба

by:  ЕТ Джили Cой

This offer has expired

You can not apply any more to this job offer. Please go to the list of all available jobs to find a still valid offer.

The job offer is available for the following event:

Длъжностното лице ще:

- Организира и води документите на служителите във фирмата, като обработва всички документи по назначенията и уволненията на служителите, съхраняването на личните досиета и други документи.
- Следи за спазване изискванията за щатната дисциплина и всички нормативни документи, свързани с назначения, уволнения, преназначаване, наказания и пенсиониране на служителите
- Изготвя трудовите договори и допълнителни споразумения към тях.
- Попълва трудовите книжки.
- Води необходимата документация на личния състав.
- Подготвя и издава административни документи за служебното положение на личния състав.
- Изготвя годишен план за платените отпуски.
- Води на отчет всички видове отпуски и своевременно изготвя съответните заповеди.

По-детайлна информация за длъжността ще се даде
на кандидате проявили интерес.

This job has expired