Partner sites:EURESELA

Latvia

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.

____________________________________________________________________________________________________________

EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

The country is registered to participate in the following event(s):

Where are the available jobs?

Potenciālajiem darba kandidātiem ar kvalifikāciju un prasmēm IKT jomā, būvniecības kā arī inženiertehniskajiem speciālistiem, kvalificētiem speciālistiem metālapstrādē, kuģu būves atslēdzniekiem, medicīnas personālam un kandidātiem ar vairāku svešvalodu (īpaši ziemeļvalstu valodu) zināšanām ir labas izredzes Latvijā atrast piemērotu darbu, jo šobrīd Latvijas darba devēji saskaras ar šādu speciālistu trūkumu vietējā darba tirgū.

____________________________________________________________________________________________________

Potential candidates with qualifications and skills in the ICT sector, as well as construction, engineering specialists, qualified metalworking specialists, shipbuilding fitters, medical staff and job seekers with knowledge of several foreign (in particular Nordic) languages have good prospects of finding suitable work in Latvia, as Latvian employers are facing a shortage of such specialists in the local labour market.

Hot jobs:

European Job Days

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). By showing the external content you accept the terms and conditions of www.youtube.com.

Show external content

Your choice will be remembered and saved in a cookie managed by europeanjobdays.eu until you clear cookies stored by your browser.

EOJD