Partner sites:EURES

Latvia

The country is registered to participate in the following event(s):

Where are the available workers?

Analizējot Nodarbinātības valsts aģentūras reģistrētās vakances, vērojams, ka uz 2019.gada 1.ceturkšņa beigām lielākā bezdarbnieku pārprodukcija vērojama vienkāršajās profesijās, savukārt darbinieku pieprasījums ir pēc kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem. Reģistrēto bezdarbnieku skaits pēc pēdējās nodarbošanās visvairāk pārsniedz pieprasījumu – reģistrēto vakanču skaitu - tādās profesiju grupās kā veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi citur neklasificēti strādnieki, biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji, sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki, politikas pārvaldības vecākie speciālisti, lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori, biedrību un nodibinājumu amatpersonas.

__________________________________________________________________________________________________________

Analysis of vacancies registered with the State Employment Agency shows that, at the end of the first quarter of 2019, the highest surplus of the unemployed affected elementary professions, while qualified workers and craftsmen were sought after. In terms of the last occupation, the number of the registered unemployed mostly exceeds the demand, i.e. the number of registered vacancies, in the following occupational groups: retail salespersons and assistants, workers not classified elsewhere, cleaners of office, hotel and other premises, street sweepers and similar occupations, senior specialists for policy administration, operators of agricultural and forest machinery, tools and equipment, officials of associations and foundations.

Where are the available jobs?

Potenciālajiem darba kandidātiem ar kvalifikāciju un prasmēm IKT jomā, būvniecības kā arī inženiertehniskajiem speciālistiem, kvalificētiem speciālistiem metālapstrādē, kuģu būves atslēdzniekiem, medicīnas personālam un kandidātiem ar vairāku svešvalodu (īpaši ziemeļvalstu valodu) zināšanām ir labas izredzes Latvijā atrast piemērotu darbu, jo šobrīd Latvijas darba devēji saskaras ar šādu speciālistu trūkumu vietējā darba tirgū.

Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras īstermiņa darba tirgus prognoze laika periodam no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 1.aprīlim, liecina, ka visvairāk jaunas darba vietas tiks izveidotas vecākajiem speciālistiem, speciālistiem, kvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, pakalpojumu un tirdzniecības darbiniekiem, vienkāršajās profesijās, vadītajiem. Lielākais reģistrēto vakanču skaits pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem 2019.gada 1.ceturksnī bija būvniecības nozarē – 23% no reģistrēto vakanču kopskaita, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā – 14%, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā – 12%, apstrādes rūpniecībā – 10%, transporta un uzglabāšanas nozarē – 10%.

____________________________________________________________________________________________________

Potential candidates with qualifications and skills in the ICT sector, as well as construction, engineering specialists, qualified metalworking specialists, shipbuilding fitters, medical staff and job seekers with knowledge of several foreign (in particular Nordic) languages have good prospects of finding suitable work in Latvia, as Latvian employers are facing a shortage of such specialists in the local labour market.

Whereas the State Employment Agency's short-term labour market forecast for 1 April 2019 to 1 April 2020 shows that the largest number of new jobs will be created for senior specialists, specialists, skilled workers and craftsmen, services and sales workers, elementary professions and managers. According to the data of the State Employment Agency, the largest number of registered vacancies in the first quarter of 2019 was in the construction sector — 23% of the total number of registered vacancies; in administrative and service organisations — 14%; in wholesale and retail — 12%; in the processing industry — 10%; and in the transport and warehouse sector — 10%.

Short overview of the labour market:

2018. gadā Latvijā bija nodarbināti 909,4 tūkstoši jeb 64,5 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Gada laikā nodarbinātības līmenis palielinājās par 1,6 procentpunktiem, bet nodarbināto skaits – par 14,6 tūkstošiem.

 

Gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā pieprasījums augs galvenokārt pēc augstas kvalifikācijas profesiju speciālistiem. Visstraujākais darbaspēka pieprasījuma kritums būs zemas kvalifikācijas profesijās. Tas skars visas nozares. Ņemot vērā demogrāfijas tendences, atbilstošās kvalifikācijas darbaspēka piedāvājums nākotnē varētu būtiski sarukt, līdz ar to profesionālās vidējās izglītības loma aizvien pieaugs. Saglabājoties esošai augstākās izglītības piedāvājuma struktūrai, būtiskākais darbaspēka iztrūkums augstākās izglītības grupā sagaidāms pēc speciālistiem ar izglītību inženierzinātņu, dabaszinātņu un IKT (STEM) novirzienos. Atbilstošās kvalifikācijas speciālistu iztrūkums līdz 2025. gadam varētu pārsniegt 17 tūkstošus, galvenokārt tādās jomās kā enerģētika, datorzinātnes, būvniecība un civilā celtniecība, kā arī elektronikā un automātikā. Tāpat, līdz ar sabiedrības novecošanos tendencēm, kā arī medicīnas pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu gan iekšējā, gan arējos tirgos, izteikta saglabāsies veselības un sociālās aprūpes speciālistu nepietiekamība darba tirgū.

Aizvien vairāk uzņēmēju sūdzas par darba ņēmēju trūkumu. Profesijas, kuras ilgstoši nevar aizpildīt, galvenokārt ir pieprasīti konkrēti speciālisti - būvniecības speciālisti, IT; metinātāji un griezēji, kā arī kravas un vieglo automobiļu vadītāji.

____________________________________________________________________________________________________

909.4 thousand or 64.5% of the population aged 15 to 74 were employed in Latvia in 2018. During one year, the employment rate has increased by 1.6 percentage points, and the number of the employed by 14.6 thousand.

Both in the medium- and long-term, the demand will mostly increase for employees in highly-skilled professions. The fastest-growing demand for labour will be in the low-skilled occupations. It will affect all sectors. Considering the demographic trends, the supply of adequately skilled workers could significantly decrease in future; hence, the importance of secondary vocational education will continue to increase. On the basis of an existing higher education supply structure, the most significant workforce shortage in the higher education group is expected to come from specialists with education in engineering, science and ICT. By 2025, the deficit of adequately skilled workers could exceed 17 thousand, mostly in such areas as energy, computer sciences, construction and civil engineering, as well as in electronics and automatics. Furthermore, due to the ageing of society and higher demand for medical services in both the internal and external markets, a noticeable shortage of healthcare and social care professionals will continue to plague the labour market.[3]

More and more entrepreneurs complain about the shortage of workers. For vacancies that have proven hard to fill, mostly specific professionals are required: in construction and IT sectors, as well as welders and cutters, drivers of passenger vehicles and lorries.

Hot jobs:

"Darbs un karjera Latvijā 2019" piedāvātās vakances.

Available vacancies for event "Job and Career in Latvia 2019"

.NET Developer

.NET Lead

APAKŠSTACIJU IEKĀRTU REMONTA IECIRKŅA ELEKTROMONTIERIS

Apdrošināšanas speciālists Rīgā (T/C "Akropole", T/C "Olympia", Imanta, Jaunā Teika un citur)

AUTOBUSA VADĪTĀJS

AUTOBUSU MANEVRU VADĪTĀJS/-A

Cigun speciālists ar medicīnisko izglītību

Cook / hospitality / Food and beverage service activities

Datu ievades operātors

DEŽURĒJOŠAIS STRĀDNIEKS

DWH developer

Elektromiogrāfijas speciālists

Endokrinologs

Engagement Lead

Ergoterapeits

Estonian In-House Translator/Reviser

Finnish In-House Translator/Reviser

Fizioterapeits

Front-end Developer

Full stack Java Script Lead

gaļas apstrādes iekārtu operators

Gaļas produktu izgatavotājs

German speaking customer support (Part time)

Ginekologs-ultrasonogrāfists

Hotel receptionist

Infrastructure Engineer

Java Developer

Java Lead

Junior Technical Consultant

Karavīrs

Klientu atbalsta speciālists

Kosmētiķis

KRĀSOTĀJS

Ķirurgs

Mamogrāfijas speciālists

METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU OPERATORU/-I

Mēbeļu eksperts

Noliktavas darbinieks

Norwegian speaking customer support

Oftalmologs

ORGANIZĀCIJAS ANALĪTIĶIS

Ortodonts

Pārdevējs - konsultants maizes nodaļā

Pārdevējs-konsultants Aksesuāru nodaļā

Pārdošanas projektu vadītājs

Perl Developer

Pizza baker / hospitality / Food and beverage service activities

Production Controller

Radiologs

Salesforce developer

SAP BASIS Consultant

Senior Delivery Manager / Engineering Director

Senior SAP FICO consultant

Senior Software Developer (React)

Spēļu prezentētājs/Online Gambling Operators

Stomatologs

Stropētājs

Support Consultant with Norwegian Language

Swedish In-house Translator - Reviser

Swedish Speaking Survey Coordinator

System Architect

Telemārketinga speciālists

Test Automation Developer

Traumatologs – ortopēds

Trihologs

TROLEJBUSA VADĪTĀJS ar apmācību TROL kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanai

Job offers

Nothing found.