Partner sites:EURESELA

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KATOWICACH

from: Poland

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

The mission of the National Labour Inspectorate is effectively enforce labour law, including occupational health and work safety, through effective and targeted inspections and supervisory work aimed at reduction of accidents at work and respect for labour law regulations.

EOJD