Partner sites:EURESELA

Balkantel

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

„Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. и специализирана в областта на:

 • разработване и производство на иновативни продукти и технологии;
 • системи за управление на въздушното движение и навигация на въздухоплавателни средства, с приложения в гражданската и военната авиация;
 • специализирани военни комуникационни и навигационни системи;
 • жп системи за сигнализация;
 • системи за сигурност с приложение в жп транспорта, военновъздушните сили, гражданската авиация, енергетика;
 • разработване и внедряване на собствен специализиран софтуер за комуникация и мониторинг;
 • прецизна измервателна апаратура;
 • телекомуникационни системи за граждански цели.

Компанията се е налoжила като водещ производител, системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, производство, доставка, инсталация, интеграция, курсове на обучение, поддръжка. Изпълнила е множество проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията от стратегическо значение за страната.
 

Balkantel Ltd. is a project oriented engineering company, established in 1990 and specialized in the field of:

 • Design, development and manufacturing of innovative products and technologies
 • Systems for management and control of the air navigation, applicable in the civil and military aviation
 • Specialized military communication and navigation systems
 • Railway signaling systems
 • Safety and security systems for the railways, air-forces, civil aviation, energy sector
 • Automation and control systems, precision measuring equipment
 • Development and implementation of own specialized software for video control, surveillance and security
 • Telecommunication systems for the civil purposes.

The company has established itself as a major supplier, system integrator and contractor of “turn-key” projects implementing a lot of significant telecom infrastructure projects of national importance.

Balkantel Ltd. has been awarded long-term maintenance contracts ensuring the life-time operation of the equipment and systems.

Job offers

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС? • Контактуване с български и чуждестранни доставчици на стоки и услуги, за получаване на информация, цени, наличност и срок за доставка; • Търсене и изграждане на нови дългосрочни отношения с доставчици; • Поддържане на професионални и технически знания чрез вътрешни и външни обучения; • Избиране на продукти за поръчка, анализирайки цена, техническо предложение, количества и срокове за доставка в съответствие с клиентските изисквания и изискванията на ръководителите; • Водене на преговори с доставчиците на стоки и услуги; • Възлагане на поръчки на база изготвен анализ от получени оферти; • Организиране на логистиката, проследяване на изпълнението на поръчките; • Обсъждане на дефектни или неприемливи стоки и услуги с персонала за инспекция и/или контрол на качеството, потребители, доставчици и други. ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ: • Завършено средно образование (висше образование се счита за предимство); • Добри познания в областта на инженерните решения; • Професионален опит или образование в сферата на телекомуникациите или електрониката ще се счита за предимство; • Умение за стриктно спазване на установените срокове и добро планиране; • Поемане на отговорност, гъвкавост в адресирането на проблеми и вземане на определящи решения; • Отлични комуникативни, междуличностни и презентационни умения; • Отлично владеене на Microsoft Word, Excel, Power Point и Outlook; • Добро владеене на английски език – писмен и говорим; • Свидетелство за управление на МПС, категория Б. „Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни. Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net . Read more
КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС? • Да отговаряте за подготовката на административна част на тръжни предложения – ЕЕДОП, критерии за подбор, декларации, сертификати и др.; • Да осъществявате координацията по цялостното окомплектоване и изпращане на всички документи за търга; • Да работите с ЦАИС, Закон за обществени поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки и други приложими закони и директиви спрямо клиента; • Да водите писмена и устна кореспонденция с възложителя, държавни учреждения, които имат отношение, партньори на фирмата в тръжните процедури, останалия екип по подготовката от фирмата; • Да се грижите за администриране, отчетност и архивиране на всички документи по тръжни предложения и оферти; • Да следите обявленията за нови обществени поръчки; • Регулярно да следите промените в ЗОП и тяхното въздействие върху участието на фирмата в тръжни процедури. ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ: • Висше техническо, икономическо или юридическо образование; • Опит в подготовка на тръжни предложения по ЗОП – минимум 3 години; • Експертни познания по ЗОП; • Много добра компютърна грамотност; • Отлично владеене на български и английски език; • Отлични организационни и административни способности; • Висока степен на отговорност, прецизност и дискретност; • Умения за работа в екип. „Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни. Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net . Read more
КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС? • Поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване чрез извършване на измервания, настройки, снемане и анализ на данни, ремонт и възстановяване на изправността на апаратурите • Изготвяне на документи и участие в цялостния процес, свързан с поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване; • Ръководене на група за поддръжка; • Командировки в страната; • Управление на автомобил кат. В; • Инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи; • Разработване на технически, системни и работни проекти; • Проучване на пазара, идеи за закупуване и доставка на апаратура и оборудване; • Работа на височина (незадължително условие). ОТДАДЕНИ СТЕ НА РАБОТАТА И ПРИТЕЖАВАТЕ: • Висше инженерно образование (с предимство са завършилите профили радио- или телекомуникации); • Експертни познания и професионален опит в областта на радио- и телекомуникациите и информационните технологии; • Владеене на MS Office, Visio (с предимство са кандидатите с опит при работа с Unix/Linux, AutoCad); • Владеене на английски език - писмено и говоримо. „Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни. Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на hr@balkantel.net . Read more