Partner sites:EURESELA

ALCOMET AD

from: Bulgaria

The organisation is registered to participate in the following event(s):

Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковачно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати.

Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си и за да разшири пазарните си позиции. През 2019 година се очаква да приключи поредния инвестиционен проект на компанията, с който ще се удвои капацитета и разширят производствените мощности с допълнителни 13000м2. Във валцовото производство се предвижда пускането в експлоатация на ново поколение студено валцов стан за с максимална ширина на лентата 2200мм, линия за непрекъснато леене, съоръжения за термо- и допълнителна обработка. В областта на пресовото производство новата 25 MN HybrEx® преса, ще позволи на Алкомет да произвежда профили с описана окръжност до 310мм и дебелина на стената на профила до 0,8мм.

Чрез инвестиране в най-съвременни производствени технологии, компанията цели навлизане на нови пазари с по-висока добавена стойност, като строителство и архитектура, автомобилостроене и производство на опаковки.

Job offers

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи служител на длъжност Инженер, автоматизация на производството. Основни функции и задължения: • Поддържа софтуера и хардуера на съществуващите системи за управление на производствените процеси в основните цехове. • Съставя програми за управление на процеси на базата на различни видове софтуер за програмируеми контролери. • Работи със системи за контрол и събиране на данни от производствените процеси. Изисквания към кандидатите: • висше техническо образование със специалност Автоматика, Системи и управление, Автоматизация на непрекъснатите производства или аналогична; • опит на подобна позиция e предимство; • познаване на SIMATIC S7, WINCC, ControlLogix; • способност за създаване, изпълнение и разбиране на програми и скриптове; • аналитични умения и способност за решаване на проблеми; • добро владеене на английски език. Read more

Оператор на CNC машина

Offered by:  ALCOMET AD
Workplace: Bulgaria
Във връзка с разширяване на производството, компанията търси да назначи Оператор на CNC машина. Основни задължения: • Установяване, центроване и закрепване на детайли със сложна конфигурация, изискващи комбинирано закрепване; • Обработване на плоски детайли и отвори с металорежещи машини, фрезоване на външни и вътрешни повърхнини със сложна конфигурация, канали и различни профили; • Заточване, закрепване, центроване и работа с всички видове режещи инструменти, използвани при фрезова обработка; • Извършване на различни фрезови дейности. Изисквания към кандидатите: • Опит в управлението на съвременни машини /CNC/ ще се счита за предимство; • Умения за работа с прецизни измервателни инструменти / шублер, микрометър, калибри и измервателни часовници/; • Разчитане на технологична и техническа документация; • Възможност за работа на смени, включително полагане на нощен труд; Компанията предлага: • Възможност за професионално развитие; • Стриктно спазване на договореностите между страните; • Здравословни и безопасни условия на труд; • Осигурен служебен транспорт; Read more
„Алкомет“ АД е лидер в производството на валцовани и пресовани продукти от алуминий. Над 95% от продукцията на дружеството е за експорт, предимно за Европейския Съюз. За екипа си в отдел „Управление на качеството“ търсим да назначим Инженер качество, връзки с клиенти. Основни функции и задължения: ∙ Участва в процеса по планиране и отговаря за постигането на целите, свързани с качеството, съгласно изискванията на клиента и спецификацията на продукта; ∙ Координирано с Дирекция Управление на качеството и производствените звена, обсъжда и решава проблеми с качеството на продукта, в следствие на рекламации от клиентите или други вътрешни правила. ∙ Актуализира своевременно клиентските задания по отношение на качеството, за да се гарантира удовлетвореността на клиента. ∙ Информира Дирекция Управление на качеството и производствените звена по отношение на отзивите на клиентите и очакванията за качеството на продукта. ∙ Подготвя и актуализира всички необходими доклади / портали за качество според изискванията на клиентите (рекламации, 8D доклади, анализи и други) ∙ Участва в анализа на първопричините, идентифицира и разработва методологии за решаване на проблеми с качеството, предпирема мерки за подобряване. ∙ Подпомага дейностите по разработване на нови продукти, за да се избегнат проблеми свързани с качеството. ∙ Подготвя и поддържа документация за качество на продукта (Контролни планове, Контролни листи и т.н.) Изисквания към кандидатите: ∙ Завършено висше техническо образование; ∙ Опит на подобна позиция в производствена компания; ∙ Умение за разчитане и разбиране на техничска документация и обсъждането й с клиенти; ∙ Познание и опит в ISO 9001:2015. ∙ Познания и опит в IATF 16949:2016 ще се счита за предимство ( SPC, MSA, FMEA, PPAP) ∙ Познания по методите за контрол на качеството и квалификация за вътрешен одитор ∙ Добри комуникативни умения и умения за решаване на проблеми; ∙ Езикови умения – свободно владеене на английски език; ∙ Желание за непрекъснато усъвършенстване; ∙ Много добри компютърни умения; Read more

Инженер, механик

Offered by:  ALCOMET AD
Workplace: Bulgaria
Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи служители на длъжност Инженер, механик. Основни функции и задължения - Ръководи екип от механици в структурата на ремонтна дирекция при настройката, инсталирането, механичната, хидравличната и пневматичната поддръжка и ремонт на машините и оборудването, както и при изработката на метални части и инструменти. - Запознава се с производствената програма на цеха или участъка и на тази база изготвя разчета по време за ремонтните работи. - Открива и предлага възможности за оптимизиране на производствения процес. - Работи в сътрудничество с ръководството на цеха, за да идентифицира възможности за подобряване условията на работа и използването на работното оборудване с цел постигане на максимална ефективност и снижаване на разходите при запазване качеството на продукцията. Изисквания към кандидатите 1. Образование, професионални умения, опит Висше техническо образование, квалификация машинен инженер, инженер-механик. Способност за боравене с техническа документация Опит на подобна позиция – 2 години Английски език – работно ниво 2. Личностни умения Организационни и ръководни умения. Умение за поемане на отговорност. Креативност, способност за откриване на оптимални решения. Read more

Инженер, конструктор

Offered by:  ALCOMET AD
Workplace: Bulgaria
Основни функции и отговорности: - Създава подробни конструктивни чертежи и схеми; - Извършва инженерни изчисления във връзка с ремонта, поддръжката и модернизацията на оборудването; - Конструира нови машини и съоръжения, модернизира наличните с цел повишаване производителността, подобряване качеството и икономия на суровини, материали и енергийни ресурси. Изисквания към кандидатите: - Висше техническо образование - машинен инженер; - Много добра компютърна грамотност - MS Office /Word, Excel/; - Работа с 3D софтуер за проектиране SOLIDWORKS; - Работа с 2D софтуер за чертане AutoCAD, AutoCAD Mechanical; - Комуникационни умения за работа в проектантски eкип; - Познаване на материали, технологии и детайли; - Стремеж към усвояване на нови знания и професионално усъвършенстване; - Опит на подобна позиция в производствено предприятие е предимство. Личностни умения: - Прецизност и усет към детайла - Аналитично мислене - Инициативност и енергичност - Умения за работа в екип - Теоретична подготовка и възможности за разработване на нестандартни решения Read more
EOJD