Partner sites:EURESELA

Служба по трудови и социални въпроси на Р България - Мадрид/ Labour and Social Office of Bulgaria - Madrid

from: Spain

The organisation is registered to participate in the following event(s):

СТСВ-Мадрид изпълнява дейности от областите на компетентност на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), основните от които са следните::

-     Информиране и консултиране относно условията за пребиваване и работа в Испания, и относно Вашите социални права при придвижване между България и Испания, вкл. за пенсии, обезщетения за безработица, майчинство, болест, детски добавки, помощи, здравни грижи;

-     Оказване на съдействие за защита на правата Ви в областта на труда и социалната политика;

-     Насочване, ако това е необходимо, към други институции в България и Испания, откъдето можете да получите информация и съдействие.

Сред дейностите на Службата са също така:

-    Информиране и консултиране на граждани и фирми в Испания относно българската нормативна уредба в областта на заетостта и социалната политика;

-      Поддържане на контакти и сътрудничество с български и испански институции, работещи в областта на заетостта, социалното осигуряване, социалните помощи, здравното осигуряване, инспектирането на труда и др.;

-     Развитие на сътрудничеството между българското и испанските министерства и други институции в областта на труда и социалната политика;

-    Изготвяне на информационни материали, справки и др. относно пазара на труда и социалните въпроси;

-      Участие в конференции, срещи и др. под. в Испания и в България по теми, свързани с труда и социалните въпроси.

EOJD