Partner sites:EURESELA

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана

from: Bulgaria

Болницата е разположена в три основни корпуса - централен, инфекциозен и пневмофтизиатричен.
Разполага с 400 легла, разпределени в 17 клинични отделения. В структурата на МБАЛ - Монтана влизат още 4 отделения без легла; 3 лаборатории; болнична аптека и административно-стопански блок.
Основният поток пациенти се формира от жителите на областта, но с отпадането на районирането жители и от други области се насочват към лечебното заведение.

Нашата мисия е да оказваме непрекъсваем процес денонощно на диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата.

Болницата има акредитационна оценка за практическо обучение (заповед РД-01 165/11.06.2012 г. и заповед РД-01-120/21.06.2013 на МЗ), както следва:

  • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина” на образователно- квалификационна степен „магистър”- „отлична” за срок от пет години;
  • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно- квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” - „отлична” за срок от пет години;
  • за практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи” на образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалностите „медицински лаборант” и „рентгенов лаборант” - „отлична” за срок от пет години;
  • за следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност: Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение, Вътрешни болести, Педиатрия, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Ортопедия и травматология, Пневмология и фтизиатрия, Урология и Хирургия; Инфекциозни болести, Ушно-носно-гърлени болести и Физикална и рехабилитационна медицина  - „отлична” за срок от пет години.